1,5 Cel Obsah

TOMÁŠ Z CELANA

ŽIVOT NAŠEHO BLAŽENÉHO OTCE FRANTIŠKA

Jak se obrátil k Bohu. Jak prodal svůj majetek. Jak ho otec pronásledoval, a matka osvobodila

Jak byl hozen do sněhu a pak sloužil malomocným. Kterak opravil tři kostely, podruhé změnil hábit, snažil se o evangelní dokonalost, získal druhy a poznal, že vyrostli v duchu Božím

Jak poslal bratry po dvou do světa a jak mu papež Inocenc dal pověření kázat a potvrdil Řeholi a jak po posílení samotou ustanovili, že přijmou chudobu a budou ku prospěchu bližním

O třech řádech, které blažený František založil, jak sám i jeho druhové zachovávali přísnou kázeň, jak opustil ono místo a přesunul se do Porciunkuly a jak učil bratry modlit se

Jak se objevil proměněný. Jak zázračně ukázal svou přítomnost nepřítomným a jak poznával tajemství srdcí druhých

O bdělosti nad chudobou a strohosti jeho života, o tom, co dělal, aby se druhým jevil jako nejobyčejnější, o úctě, kterou k němu lidé chovali, a jak učil úctě ke kněžím a k učitelům Božího zákona

Jak kázal ptáčkům a jak k němu přicházela divoká zvířata a poslouchala ho a jak se mu voda proměnila ve víno

O některých zázracích, které za svého života vykonal

Jak zachránil námořníky z nebezpečí na moři rozmnožením pokrmů, jak se z touhy po mučednictví vydal do Španělska a jak nakonec přišel k babylonskému sultánovi

Jak bojoval s ďáblem, když se modlil na osamělých místech, o jeho stálosti a o způsobu jeho kázání, o jeho pokoře a soucitu s chudými

O jeho lásce ke stvořením kvůli Stvořiteli, o úctě ke jménu Páně a o jesličkách při slavnosti a o jeho vidění

O otevírání knihy, o zjevení serafína a o Kristových ranách, které se na něm objevily

O nemocech jeho těla

Jak ho bratr Eliáš nemocného přivedl ze Sieny do Assisi. O požehnání, které mu udělil, o chválách, které mu na jeho naléhání zpívali, a jak někdo viděl jeho duši vystupovat do nebe

O jeho transitu, o kanonizaci a jeho přenesení

Začínají zázraky

O slepých, němých a hluchých

O malomocných a posedlých

O čtyřech vzkříšených mrtvých a mnoha dalších, kteří se vyhnuli smrti

O vodnatelných, chromých a polámaných

O dvou ženách uzdravených z krvácení a o některých dalších nemocných

O tom, kterého osvobodil z okovů a o dvou dalších zázracích

Přejít nahoru