1,5 Cel 7-11

Jak byl hozen do sněhu a pak sloužil malomocným.

Kterak opravil tři kostely, podruhé změnil hábit,

snažil se o evangelní dokonalost,

získal druhy a poznal, že vyrostli v duchu Božím

Čtení VI.

7. Jakmile přestalo otcovo pronásledování, ten, který předtím nosil drahé šaty, chodil oblečený jen do hadrů. Jednou procházel lesem, zpíval v galském jazyce chvály Pánu a náhle upadl mezi lupiče. Když se ho vztekle ptali, kdo je, s důvěrou odpověděl: „Jsem hlasatelem velikého Krále.“ Tak ho surově zbili, hodili ho do jámy plné sněhu a volali: „Polež si tu, selský hlasateli Boží!“ Sotva odešli, setřepal ze sebe sníh a radostně vyskočil z jámy. Pak přišel do jednoho mnišského kláštera, kde ho považovali za nic a sotva mu dovolili, aby sloužil jako pomocník v kuchyni. Nakonec, když se nikdo neslitoval nad jeho nahotou a donutila ho potřeba, šel za jedním svým dávným přítelem do města Gubbia. Od toho přítele získal nějakou tuniku. Když pak převor zmíněného kláštera uslyšel o pověsti Božího muže a vzpomněl si, jak s ním tehdy jednal, velmi toho litoval. Přišel za ním a pokorně se mu omluvil.1

Čtení VII.

8. Potom se milovník veškeré pokory přesunul k malomocným – pokorně jim vymýval rány a neštítil se utírat z nich hnis. Naproti tomu předtím, když je nebo jejich příbytky z dálky zahlédl, zacpával si rukama nos. Ale když ho již navštívila milost Boží a jednoho dne potkal nějakého malomocného, ač chodil ještě ve světském šatu, zázračně nad sebou zvítězil a políbil ho. Od té chvíle ještě více horlil pro pohrdání sebou samým a stále méně myslel na sebe. Zůstával ve světě a vycházel vstříc potřebám chudáků, neboť považoval za velmi hanebné nevyhovět někomu, kdo se dovolává Boha.2 V prvním roce svého obrácení blažený František horlivě opravoval kdysi dávno postavený kostel sv. Damiána, který byl už v ruinách. To je místo, kde po uplynutí téměř šesti let od obrácení blaženého Františka měl přičiněním tohoto blaženého muže šťastný začátek i slavný Řád chudých paní,3 jejichž svaté chování a skvělý život si žádá vlastní pojednání a dostatek času, a proto o něm nyní pomlčíme.4

Čtení VIII.

9. Pak blažený otec podobně opravil další pobořený kostel v blízkosti města Assisi. Přesunul se do místa zvaného Porciunkula a začal tam znovu stavět kostel blahoslavené Panny Marie, který byl v ruinách a prakticky zbořený. Od tohoto dobrého úmyslu se nenechal odradit, dokud všechno nepřivedl k dokonalosti. Ale to už probíhal třetí rok od jeho obrácení. Tou dobou nosil něco jako poustevnický hábit, přepásán byl řemenem, v ruce třímal hůl a chodil obutý.5 Ale když se jednoho dne v tomto kostele četlo evangelium o tom, jak Pán rozeslal své učedníky, aby kázali, když blažený František slyšel a pochopil, že Kristovi učedníci nesmějí vlastnit ani zlato, ani stříbro, ani peníze6, ani mošnu, ani měšec, ani chléb, ani hůl si nesmějí brát na cestu, ani nesmějí mít obuv, ani dvě tuniky7, ale že mají hlásat království Boží a pokání8, byl náhle naplněn milostí Ducha svatého9 a pravil: „To je to, co chci. Celým svým nitrem to toužím dělat.“ Hned si sundal obuv z nohou10, odložil hůl, spokojil se s jednou dosti chatrnou tunikou a řemen zaměnil za provaz. A vskutku i to další, co slyšel o evangelní dokonalosti, se snažil, dokud žil, co nejpečlivěji a do písmene zachovávat.

Čtení IX.

10. Pak v naplnění velkou horlivostí ducha začal všem hlásat pokání sice prostými slovy, ale se vznešeností srdce. Často totiž nabízel slovo Boží těm, kdo se sešli, a jak mu Pán vyjevil, nejdříve zvěstoval pokoj slovy: „Ať vás Pán obdaří pokojem11!“ Ten hlásal mužům i ženám i všem, které potkával. Proto mnozí, kteří nenáviděli pokoj12, a tudíž i spásu, působením Páně celým svým srdcem přijali pokoj a stali se skutečnými syny pokoje a horlivými následovníky věčné spásy.

Z nich jako první bratr Bernard z města Assisi, poté co přijal poselství pokoje, běžel za Božím mužem. Všechno, co měl, prodal a rozdal chudým, aby tak dokonaleji naplnil příkaz evangelia:

Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej všechno, co máš, a rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.13“ Tento způsob života vyzkoušelo dalších šest mužů a životem i hábitem se přidružili k blaženému Františkovi.14 Vskutku šťastný otec je pak každý den se vší bdělostí a horlivostí učil, aby chápali, co je v životě nejdůležitější, a vedl je, aby pevným krokem kráčeli po cestách svaté chudoby a blažené prostoty.15

11. Protože planul láskou k Bohu, vynikal nejvyšší zbožností a z celé duše si přál, aby jeho synové dělali pokroky, jednoho dne se odebral na místo modlitby, jak to dělával velmi často. Tam ho dlouho zaplavovala svatá zkroušenost a on si s hořkostí v duši připomínal špatné skutky, kterých se dopustil. Tu se začala zmocňovat jeho srdce nevýslovná sladkost a radost, kterou nikdy předtím nezažil, svlažovala vyprahlost, zahřívala chlad a osvěcovala temnoty. Když tak téměř omdlel, byl bez sebe a zcela ho pohltilo nějaké světlo. Poté, co bez pochybností přijal odpuštění všech svých vin, jeho vědomí se rozšířilo a on jasně spatřil, co se stane v budoucnosti.16 Svým bratřím o tom řekl jen to nejnutnější. Pravil: „Jak mi Pán nyní ukázal, bratři a synové, Bůh nás nechá vyrůst do velmi velkého počtu a mnoha způsoby nás rozšíří až na kraj světa. Viděl jsem totiž velké množství lidí, kteří k nám přijdou, aby s námi sdíleli svatý způsob života a šli s námi také cestou, na niž jsme se vydali. Viděl jsem, jak se veliký zástup z téměř všech národů schází do těchto míst, a jejich hlasy mi ještě znějí v uších – přicházejí Francouzi, pospíchají Španělé, Němci, přibíhají Angličané a přidávají se i další různé národy.“ Když to bratři uslyšeli, naplnilo je to spásnou radostí, jak kvůli milosti, kterou Pán Bůh světci dal, tak proto, že žíznili po prospěchu bližních a toužili, aby tak došli spásy a aby se každý den rozrůstali.17

Další

1Srov. 1Cel 16.

2Srov. 1Cel 17.

3Srov. 1Cel 18.

4Srov. 1Cel 20.

5Srov. 1Cel 21.

6Mt 10,9; Lk 9,3.

7Mt 10,10; Mk6,8; Lk 9,3; 10,4.

8Lk 9,2; Mk 6,2.

9Sk 9,31.

10Ex 3,5.

112Sol 3,16.

12Žl 120,6.

13Lk 19,21.

14Srov. 1Cel 24.

15Srov. 1Cel 26.

16Srov. 1Cel 26.

17Srov. 1Cel 27.

Přejít nahoru