1,5 Cel 27-34

O bdělosti nad chudobou a strohosti jeho života,

o tom, co dělal, aby se druhým jevil jako nejobyčejnější,

o úctě, kterou k němu lidé chovali,

a jak učil úctě ke kněžím a k učitelům Božího zákona

27. Boží přítel František lnul s velkou horlivostí ke svaté chudobě, potřeby uznával jen ty nutné, aby to nevedlo k tomu, že vyhoví žádostivosti. Sotva snesl, aby v domě bylo nějaké náčiní, bez kterého by se obešli, kdyby nebylo nezbytně nutné.1 Pozorně a pečlivě zkoumal jednání bratří, nic neprošlo beztrestně, ale také nepřikládal žhavé železo svého pokárání tam, kde se jednalo správně.

28. Jednoho dne bratři v jisté poustevně připravili dosti chudý stůl, ale pečlivěji, než jak bylo obvyklé. Když to šťastný otec uviděl, hlasitě vzdechl a začal tvrdit, že tento stůl není chudý, ale bohatý. Utekl do rohu domu, dřepl si, a jako by mu druzí ubližovali, žebral o almužnu.

29. Skoro vůbec nebo jen zřídka přijímal vařená jídla. A když je přijal, buď je posypal popelem, nebo jejich chuť zničil studenou vodou. Vína okusil jen málo, ale ani samotnou vodu nepil dostatečně. Chodil světem a hlásal radostnou zvěst o Božím království, a když vstoupil do domů světských lidí, kvůli zachovávání evangelia pojedl i trochu masa, když mu ho předložili, a zbytek opatrně odložil jinam, aby si toho nevšimli.2 Lůžkem mu byla holá zem, na niž jen položil tuniku. Často spal vsedě, aniž by si lehl, a pod hlavu si dával dřevo či kámen.3

30. V jedné vesnici se stalo, že když byl nemocný, pojedl trochu kuřecího masa, a když pak nabyl tělesných sil, vešel do Assisi. Když došel k branám města, přikázal jednomu bratrovi, aby mu uvázal provaz kolem krtku, jako lotra ho táhl přes celé město a hlasitě vyvolával: „Hle, pohleďte na žrouta, který tajně tloustl z kuřecího masa!“ Mnoho lidí se seběhlo k tomuto podivnému představení a jejich srdce to zasáhlo tak, že se prohlašovali za bídáky.4

31. Takové věci dělal často, aby sám sebou dokonale opovrhoval a aby druhé podněcoval k tomu, aby pohrdali jím. Lidé ho velebili, ale on sám se považoval za nicotného. Aby se chránil před projevy přízně lidí, zavolal si k sobě nějakého bratra a nařídil mu, aby ho poslechl a proti přízni lidí a jejich nepatřičné chvále, kterou mu prokazovali, zasáhl tak, že mu bude urážlivě spílat. Ten to dělal nerad a nazýval ho tedy hrubcem, ničemou a povalečem. Ale náš světec se usmíval, radoval se a odpovídal: „Ať ti Pán žehná, drahý synu, neboť říkáš úplnou pravdu a syn Petra Bernardona si zaslouží, aby to slyšel!“5

32. Z vůle Boží každý den rostla víra a zbožnost lidí, a když ho spatřili, všichni se sbíhali s takovou touhou, že se div neušlapali. A také ten, kdo se mohl aspoň dotknout jeho šatů, se z velké zbožnosti považoval za šťastného. Vždyť ruka Páně byla s ním, srdce lidí přiváděl ke kajícnosti, takže až třicet mužů společně na jednom místě jednou přijalo řeholní hábit. Když vcházel do nějakého města či vesnice, zvonily zvony, lidé ho slavnostně vítali a všichni mu šli naproti s větvičkami stromů.6

33. Díky znamením jeho svatosti a podivuhodným zázrakům byla zahanbována heretická nepravost a katolická víra sílila. Všechny totiž učil zachovávat víru svaté římské církve. Říkal, že jen v ní je spása pro všechny, kdo mají být spaseni. Kněžím, učitelům božského zákona a každému církevnímu stavu prokazoval velkou lásku a učil, že je lidé mají ctít víc než ostatní.7

34. Lidé mu nosili chléb, aby ho požehnal. Ten pak dlouho opatrovali, a když z něho jedli, byli uzdravováni z rozličných nemocí. Ale často se stávalo, že lidé tak dychtivě a s velkou důvěrou ustříhávali kousíčky z jeho hábitu, že nejednou zůstal téměř nahý.8 Ale aby si jeho tělo kvůli tomuto počínání nepřisvojovalo žádnou slávu, neváhal lidem vyjevovat své hříchy. Vším možným způsobem prchal před obdivem, aby se neušpinil ješitností.9

Další

1Srov. 1Cel 51.

2Srov. 1Cel 51.

3Srov. 1Cel 52.

4Srov. 1Cel 52.

5Srov. 1Cel 53.

6Srov. 1Cel 62.

7Srov. 1Cel 62.

8Srov. 1Cel 63.

91Cel 54,4.

Přejít nahoru