Julián ze Špýru: Život svatého Františka

   Předmluva

   Kapitola I – Jak se obrátil a všechno prodal, co musel snést od svého otce, který jej pronásledoval.

   Kapitola II – O tom, co prožíval poté, co se vymanil z otcových rukou, co dělal, když ještě nosil světský šat, a jak poprvé tento šat změnil.

   Kapitola III – Jak podruhé změnil šat, když postupoval v evangelní dokonalosti, jak kázal a jak získal druhy jako své bratry; a jak předpověděl svou i jejich budoucnost, jak je po dvou poslal do světa a jak dosáhl jejich opětného setkání.

   Kapitola IV – Jak přijal od papeže řeholi a dovolení kázat; jak v samotě obnovil své síly; jak se rozhodl, že bude trvale chudý a bude sloužit bližním; jak pečlivě bděl nad sebou i nad svými bratry.

   Kapitola V – Jak učil bratry modlitbě, a co mají věřit a co zachovávat; o poslušnosti a prostotě bratří, o útěchách, které skrze něho přijímali; a o jeho proměně a prorockém duchu.

   Kapitola VI – Jak střežil chudobu a zdrženlivost, jak žil podivuhodně strohým životem; jak prchal před lidskou chválou a chtěl být považován za zcela bezvýznamného.

   Kapitola VII – Jak toužil po mučednictví, jak zachránil námořníky od nebezpečí na moři a jak přišel k sultánovi.

   Kapitola VIII – Jak kázal ptákům; jak jej poslouchala nerozumná zvířata a beze strachu k němu přicházela a jak vodu proměnil ve víno.

   Kapitola IX – Jak miloval všechno tvorstvo z lásky ke Stvořiteli, jakou úctu projevoval jménu a slovům Páně a jak cítil s chudými.

   Kapitola X – O ovoci jeho kázání a o posvátné úctě, kterou lidé k němu chovali; o některých jeho zázracích; o slanosti jesliček a o vidění.

   Kapitola XI – O jeho horlivosti v modlitbě a o zápasu s ďáblem; o vytrvalém kázání; o otevření knihy, o vidění ukřižovaného serafa a o Kristových stigmatech, jež se na něm ukázala.

   Kapitola XII – Jak před smrtí trpěl, co dělal a řekl; o jeho horlivosti a trpělivosti; o jeho smrti a pohřbu.

   Kapitola XIII – Kolik roků žil po svém obrácení, kterého dne zemřel, za kterých římských papežů šel cestou života; o způsobu a čase jeho svatořečení a o přenesení jeho těla.

   

Přejít nahoru