Tomáš z Celana: Druhý životopis svatého Františka

PŘEDMLUVA

Jeho obrácení

I. kapitola: Jak byl nejprve pojmenován jménem Jan a potom František; co o něm jeho matka prorokovala a co o své budoucnosti sám předpověděl; o jeho trpělivosti v žaláři

II. kapitola: Jak oděl chudého rytíře; František má vidění o svém povolání ve světě

III. kapitola: Zástup mladých mužů ho zvolil svým vůdcem, aby je hostil; Františkova proměna

IV. kapitola: Jak jedl před kostelem svatého Petra s chudými, oblečen do žebráckého šatu; o obětním daru, který tam dal

V. kapitola: Jak mu při modlitbě ďábel ukazoval ženu a co mu Bůh odpověděl; jak jednal s malomocnými

VI. kapitola: K Františkovi promlouvá obraz Ukřižovaného; o úctě, kterou František kříži prokazuje

VII. kapitola: Jeho rodný otec a bratr ho pronásledují

VIII. kapitola: O ostychu, který přemohl, a o proroctví o chudých pannách

IX. kapitola: O potravě žádané dům od domu

X. kapitola: Jak se bratr Bernard zřekl majetku

XI. kapitola: O podobenství, které přednesl před panem papežem

O Svaté Marii z Porciunkuly

XII. kapitola: O světcově lásce k tomuto místu; o životě bratří zde; o lásce Panny Marie k Františkovi

XIII. kapitola: O jednom vidění

O způsobu života svatého Františka a bratří

XIV. kapitola: O přísné kázni

XV. kapitola: O rozvážnosti svatého Františka

XVI. kapitola: O předvídání budoucích věcí, jak svěřil Řád římské církvi a o jednom vidění

XVII. kapitola: Jak si pana kardinála z Ostie vyprosil jako papežova zástupce

II. KNIHA

O duchu proroctví, který měl blažený František

I. kapitola

II. kapitola: Jak ve zdánlivě svatém bratrovi poznal licoměrníka

III. kapitola: Podobný případ s jiným bratrem; proti podivínství

IV. kapitola: Jak u Damiety předpověděl porážku křesťanů

V. kapitola: Jak poznal tajemství srdce jednoho bratra

VI. kapitola: O bratrovi, nad nímž viděl ďábla; proti těm, kdo se oddělují od společenství

O druhém podobném případu

VII. kapitola: Jak František osvobodil obyvatele Greccia od dravých vlků i od krupobití

VIII. kapitola: Jak během kázání v Perugii předpověděl tamní povstání; chvála svornosti

IX. kapitola: O ženě, jíž předpověděl, že se její muž polepší

X. kapitola: Jak skrze Ducha poznal bratra, který dal druhému bratru pohoršení, a předpověděl o něm, že Řád opustí

XI. kapitola: Jak poznal, že jinoch, který chtěl vstoupit do Řádu, nebyl veden Duchem Božím

XII. kapitola: Jak uzdravil klerika, kterému předpověděl, že pro svůj hřích bude trpět ještě víc

XIII. kapitola: O pokušení jednoho bratra

XIV. kapitola: O muži, který přinesl sukno, jak si to světec předtím přál

XV. kapitola: Jak František pozval svého lékaře na oběd, ačkoli bratři k jídlu nic neměli a jak jim Pán ihned pomohl; a o tom, jak Bůh pečuje o své

Jak osvobodil bratra Riceria od pokušení

XVI. kapitola: Jak skrze Ducha poznal touhu dvou bratří a jak jim požehnal ze své cely

XVII. kapitola: Jak na jeho modlitbu vytryskla ze skály voda, jež zahnala žízeň venkovana

XVIII. kapitola: Jak krmil ptáčky a jak jeden pošel vinou své lakoty

XIX. kapitola: Jak se vyplnilo všechno, co předpověděl o bratru Bernardovi

XX. kapitola: O bratrovi, který chtěl v pokušení něco, co světec vlastnoručně napsal

XXI. kapitola: Jak dal bratrovi hábit, jak si to bratr přál

XXII. kapitola: O petrželi, kterou na jeho příkaz v noci našli mezi polními bylinami

XXIII. kapitola: František předpovídá, že po jeho smrti nastane hlad

XXIV. kapitola: O světcově jasnozřivosti a naší nevědomosti

O chudobě

XXV. kapitola: Chvála chudoby

O chudobě v domech

XXVI. kapitola

XXVII. kapitola: Jak začal bourat dům u Porciunkuly

XXVIII. kapitola: Jak z domu v Bologni vyháněl i nemocné

XXIX. kapitola: Jak nechtěl vstoupit do cely, o níž říkali, že je jeho

O chudobě ve vybavení domů

XXX. kapitola

XXXI. kapitola: Poučný oběd o Velikonocích v Grecciu; František se po Kristově příkladu chová jako poutník

XXXII. kapitola: Proti nezřízené touze po knihách

O chudobě lůžek

XXXIII. kapitola: Příklad pána z Ostie a jeho chvála

XXXIV. kapitola: Co se Františkovi přihodilo v noci pro prachový polštář

Příklady proti penězům

XXXV. kapitola: Přísná důtka bratrovi, který vzal do rukou peníze

XXXVI. kapitola: O potrestání bratra, který jednou peníze sebral

XXXVII. kapitola: Důtka bratrovi, který chtěl uchovávat peníze pod záminkou, že budou potřebné v čas nouze

XXXVIII. kapitola: O tom, jak se peníze proměnily v hada

O chudobě v oblékání

XXXIX. kapitola: Jak světec slovem i příkladem pokáral ty, kdo nosili měkké a vybrané šaty

XL. kapitola: František učí, že ty, kdo se odvrátí od chudoby, je třeba potrestat nouzí

O vyprošování almužen

XLI. kapitola: Doporučuje, aby bratři prosili o almužnu

XLII. kapitola: Světec dává příklad, jak vyprošovat almužnu

XLIII. kapitola: Jaký příklad dal na kurii pána z Ostie a jak odpověděl biskupovi

XLIV. kapitola: Jak slovem i příkladem vybízel ke sbírání almužen

XLV. kapitola: Důtka bratrovi, který nechtěl prosit o almužnu

XLVI. kapitola: Jak spěchal vstříc bratrovi, který se vracel z cesty za almužnou, a políbil ho na rameno

XLVII. kapitola: Jak přiměl zástup světských rytířů k tomu, aby prosili o almužnu

XLVIII. kapitola: Jak se v Alessandrii proměnilo kohoutí stehýnko v rybu

O těch, kdo se zříkají světa

XLIX. kapitola: Případ toho, koho světec odmítl, protože svůj majetek dal příbuzným, ale ne chudým

Vidění o chudobě

L. kapitola

O soucitu svatého Františka s chudými

LI. kapitola: O soucitu, který měl s chudými, a jak záviděl chudším

LII. kapitola: Jak pokáral bratra, který pomluvil chudého

LIII. kapitola: Jak daroval v Celanu stařence plášť

LIV. kapitola: O dalším chudém, kterému dal jiný plášť

LV. kapitola: Podobně se zachoval i k dalšímu chudému

LVI. kapitola: Jak daroval chudému svůj plášť, aby přestal nenávidět svého pána

LVIl. kapitola: Jak chudému daroval kus svého hábitu

LVIII. kapitola: Jak nechal darovat chudé matce dvou bratří první Nový zákon, který Řád měl

LIX. kapitola: Jak daroval plášť chudé ženě, která trpěla oční chorobou

LX. kapitola: Jak se mu na cestě zjevily tři ženy a po neobyčejném pozdravení zase zmizely

O horlivosti svatého Františka při modlitbě

LXI. kapitola: Místo, čas a vroucnost Františkových modliteb

LXII. kapitola: Jak se zbožně modlíval církevní hodinky

LXIII. kapitola: Jak při modlitbě přemáhal roztržitosti ducha

LXIV. kapitola: O vytržení mysli

LXV. kapitola: Jeho chování po modlitbě

LXVI. kapitola: Jak jeden biskup zastihl Františka při modlitbě a ztratil řeč

LXVII. kapitola: Jak jeden opat pocítil moc jeho modlitby

O tom, jak světec rozuměl Písmu, a o síle jeho slov

LXVIII. kapitola: Jaké měl poznání a paměť

LXIX. kapitola: Jak na prosbu bratra z Řádu kazatelů vykládal prorokova slova

LXX. kapitola: Jak odpovídal na kardinálovy otázky

LXXI. kapitola: Jak své vědomosti přiznal bratrovi, který ho povzbuzoval k čtení Písem

LXXII. kapitola: O mečích, které bratr Pacifik viděl zablýsknout se na světcově těle

LXXIII. kapitola: O účinnosti jeho kázání a o svědectví, které o tom vydal jistý lékař

LXXIV. kapitola: Jak silou svého slova prostřednictvím bratra Silvestra z Arezza vymítal zlé duchy

LXXV. kapitola: O obrácení téhož bratra Silvestra a o vidění, které měl

LXXVI. kapitola: Jak byl jistý bratr zbaven ďábelského pokušení

LXXVII. kapitol: O zlém praseti, které roztrhalo beránka

Proti důvěrnostem se ženami

LXXVIII. kapitola: O vyhýbání se důvěrnostem se ženami a jak s nimi František mluvil

LXXIX. kapitola: Podobenství o tom, že si nemáme prohlížet ženy

LXXX. kapitola: Příklad světce proti přílišné důvěrnosti se ženami

O pokušeních, jež vytrpěl

LXXXI. kapitola: O světcových pokušeních a jak pokušení překonal

LXXXII. kapitola: Jak ho ďábel volal jménem, pokoušel k nečistotě a jak světec pokušení přemohl

LXXXIII. kapitola: Jak bratra zbavil pokušení a o užitečnosti pokušení

Jak ho démoni bili

LXXXIV. kapitola: Jak ho démoni bili a o tom, že je třeba vyhýbat se palácům

LXXXV. kapitola: Příklad k uvedenému

LXXXVI. kapitola: O pokušeních, která Františka trápila na osamělém místě, a o vidění, které jeden bratr měl

LXXXVII. kapitola: O bratrovi, který byl zbaven pokušení

O pravé duchovní radosti

LXXXVIII. kapitola: O duchovní radosti a její chvála, o zlu sklíčenosti

LXXXIX. kapitola: O andělské loutně, kterou slyšel

XC. kapitola: Jak rozradostněný světec zpíval francouzsky

XCI. kapitola: Jak smutného bratra pokáral a napomenul ho, jak se má chovat

XCII. kapitola: Jak je třeba zacházet s tělem, aby nereptalo

O nejapné radosti

XCIII. kapitola: Proti marné slávě a pokrytectví

XCIV. kapitola: Jak se vyznáním chránil před pokrytectvím

XCV. kapitola: O vyznání, které pomáhá proti marné slávě

XCVI. kapitola: Jak častoval ty, kdo ho chválili

XCVII. kapitola: Co říkával těm, kdo chválili sebe

O ukrývání stigmat

XCVIII. kapitola: Co František odpovídal těm, kdo se ho ptali na stigmata, a jak se je snažil skrývat

XCIX. kapitola: Jak kdosi spatřil rány zbožnou lstí

C. kapitola: Jak kdosi spatřil ránu v boku

CI. kapitola: O skrývání ctností

O pokoře

CII. kapitola: Františkova pokora v chování, smýšlení i žití a proti svévoli

CIII. kapitola: Jeho pokora vůči biskupu z Terni a jednomu sedlákovi

CIV. kapitola: Jak se František na kapitule zřekl služby představeného a o modlitbě, kterou pronesl

CV. kapitola: Jak se zřekl svých druhů

CVI. kapitola: Jeho výroky proti milovníkům úřadů a popis menšího bratra

CVII. kapitola: Že se bratři mají duchovním podřizovat a proč

CVIII. kapitola: Jak prokázal úctu biskupovi z Imoly

CIX. kapitola: O jeho pokoře vůči svatému Dominikovi a opačně; jejich vzájemná láska

CX. kapitola: Jak se jeden doporoučel druhému

O poslušnosti

CXI. kapitola: Jak měl František kvůli pravé poslušnosti vždy kvardiána

CXII. kapitola: Popis pravého poslušného a o třech stupních poslušnosti

CXIII. kapitola: Že se nemá lehkomyslně pod poslušností poroučet

CXIV. kapitola: O bratrovi, jehož kapuci dal světec hodit do ohně, poněvadž k němu přišel bez dovolení, i když z úcty

O těch, kdo dávají dobrý nebo špatný příklad

CXV. kapitola: Příklad dobrého bratra a o chování starých bratří

CXVI. kapitola: Jak dávali někteří špatný příklad, jak těžce to světec nesl a jak nad nimi vyřkl kletbu

CXVII. kapitola: Co mu zjevil Bůh o stavu Řádu a o tom, že Řád nikdy nezanikne

Proti zahálce a zahalečům

CXVIII. kapitola: Zjevení o tom, kdy je a kdy není služebníkem Božím

CXIX. kapitola: Pokání za planá slova u Porciunkuly

CXX. kapitola: Jak sám pracoval a nesnášel zahaleče

CXXI. kapitola: Stížnost světci na lenochy a žrouty

O služebnících slova Božího

CXXII. kapitola: Jaký má být kazatel

CXXIII. kapitola: Proti těm, kdo baží po marné slávě, a výklad proroctví

O patření na Stvořitele ve stvoření

CXXIV. kapitola: O světcově lásce k živému i neživému stvoření

CXXV. kapitola: Jak mu tvorové spláceli lásku a jak mu oheň neuškodil

CXXVI. kapitola: Jak v jeho rukou zůstal sedět ptáček

CXXVII. kapitola: Sokol

CXXVIII. kapitola: Včely

CXXIX. kapitola: Bažant

CXXX. kapitola: Cikáda

O lásce

CXXXI. kapitola: Františkova láska k bližním a jak pro spásu duší dával sám sebe za vzor dokonalosti

CXXXII. kapitola: Františkova péče o podřízené

CXXXIII. kapitola: Jeho soucit s nemocnými

CXXXIV. kapitola: Jaký měl soucit s nemocnými na duši a o těch, kdo v tom chybují

CXXXV. kapitola: O bratřích ve Španělsku

CXXXVI. kapitola: Proti těm, kdo vedou v poustevnách nedobrý život, a jak chtěl, aby všechno bylo společné

CXXXVII. kapitola: Jak dal dvěma bratřím z Francie svůj hábit

O pomluvě

CXXXVIII. kapitola: Jak chtěl, aby byli trestáni pomlouvači

Popis generálního ministra a ostatních ministrů

CXXXIX. kapitola: Jak se má chovat vůči spolubratřím

CXL. kapitola: Provinční ministři

CXLI. kapitola: Co světec odpověděl na otázku o ministrech

Svatá prostota

CXLII. kapitola: Co je to pravá prostota

CXLIII. kapitola: Prostý bratr Jan

CXLIV. kapitola: Jak ve svých synech pěstoval svornost a jak o ní mluvil v podobenství

CXLV. kapitola: Jak chtěl být světec stříhán

CXLVI. kapitola: Jak chtěl, aby se vzdělaní muži, kteří vstupovali do Řádu, všeho zřekli

CXLVII. kapitola: Jak by měli bratři pěstovat studium a jak se zjevil druhovi, který se věnoval kázání

O světcových oblíbených pobožnostech

CXLVIII. kapitola: Jak ho dojímalo, když slyšel o lásce Boží

CXLIX. kapitola: Jeho úcta k andělům a co udělal z lásky k svatému Michaelovi

CL. kapitola: O jeho úctě k naší Paní a jak jí zvlášť svěřil Řád

CLI. kapitola: Jak ctil narození Páně a chtěl, aby se toho dne všem dostalo pomoci

CLII. kapitola: O úctě k Tělu Páně

CLIII. kapitola: Jak uctíval ostatky svatých

CLIV. kapitola: Jeho úcta ke kříži a jeho skryté tajemství

O chudých paních

CLV. kapitola: Jak chtěl, aby s nimi bratři jednali

CLVI. kapitola: Jak pokáral ty, kteří rádi chodili do ženských klášterů

CLVII. kapitola: Jak sestrám kázal víc příkladem než slovem

Doporučování Řehole bratřím

CLVIII. kapitola: Jak blažený František doporučoval Řeholi a o bratrovi, který ji s sebou nosil

CLIX. kapitola: O vidění, kterým se doporučuje Řehole

O nemocech svatého Františka

CLX. kapitola: Rozmluva s bratrem o tom, jak se má tělu pomáhat

CLXI. kapitola: Co mu Pán přislíbil oplátkou za jeho nemoci

O smrti svatého otce

CLXII. kapitola: Jak bratry napomínal a nakonec jim požehnal

CLXIII. kapitola: O jeho smrti a co jí předcházelo

CLXIV. kapitola: Vidění, které měl bratr Augustin, když umíral

CLXV. kapitola: Jak se svatý otec po smrti ukázal jednomu bratrovi

CLXVI. kapitola: Vidění, které měl o smrti svatého otce assiský biskup

Modlitba světcových druhů

CLXVII. kapitola

Přejít nahoru