Tomáš z Celana: První životopis svatého Františka

PROLOG

PRVNÍ KNIHA

   I. kapitola: Jak se choval ve světském šatu a se světskou duší

   II. kapitola: Jak se Bůh dotkl jeho srdce nemocí a nočním zjevením

   III. kapitola: Jak změněn uvnitř, ale ještě ne navenek, mluvil v podobenstvích o nalezeném pokladu a o nevěstě

   IV. kapitola: Jak František všecko prodal a pohrdl majetkem

   V. kapitola: Jak ho jeho otec pronásledoval a spoutal

   VI. kapitola: Jak ho jeho matka osvobodila a jak se před biskupem v Assisi svlékl

   VII. kapitola: Jak upadl do rukou loupežníků, jak byl hozen do sněhu a jak sloužil malomocným

   VIII. kapitola: Jak František vystavěl kostelík sv. Damiána a o životě paní, které na tom místě přebývaly

   IX. kapitola: Jak František po změně oděvu opravil kostel Panny Marie v Porciunkuli a jak slyšel evangelium, všechno opustil a jak vytvořil hábit, který bratři nosí

   X. kapitola: O zvěstování evangelia, hlásání pokoje a o obrácení prvních šesti bratří

   XI. kapitola: O prorockém duchu a o napomenutích svatého Františka

   XII. kapitola: Jak je poslal po dvou do světa a jak se zakrátko zase sešli

   XIII. kapitola: Jak František psal poprvé řeholi, když měl jedenáct bratří, a jak ji pan papež Inocenc potvrdil, a o vidění stromu

   XIV. kapitola: O jeho návratu z města Říma do Spoletského údolí a o jeho cestování

   XV. kapitola: O věhlasu blaženého Františka a o obrácení mnohých k Bohu; jak dostal Řád jméno menších bratří a jak formoval blažený František ty, kdo vstupovali do Řádu

   XVI. kapitola: O jeho pobytu u Rivotorto a o zachovávání chudoby

   XVII. kapitola: Jak učil blažený František své bratry modlit se a o poslušnosti a čistotě bratří

   XVIII. kapitola: O ohnivém voze a o znalosti, kterou měl blažený František o nepřítomných bratřích

   XIX. kapitola: O péči, s níž bděl nad svými bratry, o jeho pohrdání sebou samým a o opravdové lásce

   XX. kapitola: O touze po mučednictví, která ho přivedla nejprve do Španělska a pak do Sýrie. Jak skrze něho Bůh zachránil z nebezpečí lodníky rozmnožením potravin

   XXI. kapitola: O kázání ptáčkům a o poslušnosti tvorů

   XXII. kapitola: O jeho kázání u Ascoli a jak to, čeho se dotkl rukou, uzdravovalo nemocné i v jeho nepřítomnosti

   XXIII. kapitola: Jak uzdravil v Toscanelle chromého a v Narni ochrnutého

   XXIV. kapitola: Jak vrátil slepé ženě zrak a jak v Gubbiu uzdravil jinou postiženou

   XXV. kapitola: Jak osvobodil bratra od padoucnice, nebo od zlého ducha a jak v San Gemini uzdravil posedlou

   XXVI. kapitola: Jak také v Città di Castello vyhnal ďábla

   XXVII. kapitola: O čistotě a vytrvalosti jeho ducha a o jeho kázání před panem papežem Honoriem a jak se světec a jeho bratři svěřili panu Hugolinovi, biskupu z Ostie

   XXVIII. kapitola: O duchu blíženské lásky a o jeho vřelém soucitu s chudými a co učinil s ovečkou a jehňátky

   XXIX. kapitola: O lásce, kterou miloval všechny tvory kvůli Stvořiteli, a popis jeho vnitřního i vnějšího člověka

   XXX. kapitola: O jesličkách, které František slavil na Narození Páně

DRUHÁ KNIHA

   I. kapitola: [O postupu jeho díla, o době, ve které sv. František šťastně zemřel, a o jeho proroctvích]

   II. kapitola: O nejvyšší touze blaženého Františka a jak poznal vůli Pána o sobě, když otevřel svatá Písma

   III. kapitola: O vidění člověka, který měl podobu ukřižovaného serafa

   IV. kapitola: O plamenné horlivosti blaženého Františka a o jeho nemoci očí

   V. kapitola: Jak Františka ve městě Rieti přijal pan Hugolin, biskup z Ostie, a jak mu světec prorokoval, že se stane biskupem celého světa

   VI. kapitola: O chování bratří, kteří svatému Františkovi sloužili, a jaký chtěl být on

   VII. kapitola: Jak se vrátil ze Sieny do Assisi, o kostelíku svaté Marie v Porciunkuli a o požehnání bratřím

   VIII. kapitola: Co činil a říkal, když šťastně umíral

   IX. kapitola: Nářek bratří a jejich radost, když na něm spatřili znamení kříže, a o křídlech serafína

   X. kapitola: O nářku panen u Svatého Damiána a jak byl se slávou a ctí pochován

TŘETÍ KNIHA

ZÁZRAKY SVATÉHO FRANTIŠKA

   I. O uzdravení zmrzačených

   II. O slepých, kterým se navrátil zrak

   III. O posedlých

   IV. O smrtelně nemocných povolaných zpět k životu, o nadmutém, o vodnatelném, nemocném dnou a o různých jiných nemocných

   V. O očištění malomocných

   VI. O němých, kteří mluví, a o hluchých, kteří slyší

[DOSLOV]

 

Přejít nahoru