1,5 Cel 91-96

O jeho transitu, o kanonizaci a jeho přenesení

91. Roku 1226 po Vtělení Pána, v předvečer neděle 4. října, apoštolský muž František dvacet let po svém úplném přilnutí ke Kristu, kdy následoval život a šlépěje apoštolů, byl zbaven okovů smrtelného života a šťastně odešel ke Kristu. Byl pohřben na výše uvedeném místě, kde se začalo dít mnoho podivuhodných zázraků, což v krátké době velkou část světa přivedlo k obdivu nového způsobu života.1

92. Na různých místech již zazářilo nové světlo zázraků a odevšad se scházejí ti, kteří se radují, že byli jeho zásluhou zbaveni svých nemocí. Pan papež Řehoř, jenž pobýval v Perugii se všemi kardinály a dalšími církevními preláty, začíná jednat o jeho svatořečení. Všichni se shodli a vyjádřili své mínění. Čtou se a schvalují zázraky, které skrze svého služebníka vykonal Pán, a nejvyšší chválou zahrnují život a skutky blaženého otce.2

93. Na tuto velkou slavnost jsou zvána i světská knížata. Za účasti velkého počtu prelátů a nesčetného množství lidí vcházejí ve stanovený den s blaženým papežem do města Assisi. Když dorazili na místo připravené k této slavnostní události,3 nejprve všemu lidu káže papež Řehoř a medovým hlasem hlásá slávu Boží. Také svatého otce Františka chválí vznešenou řečí, zmiňuje čistotu jeho jednání a celý je zmáčen slzami dojetí.4

94. Po kázání papež Řehoř pozdvihl ruce k nebi a mocným hlasem zvolal: „Ke chvále a slávě všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, i slavné Panny Marie a blažených apoštolů Petra a Pavla a ke cti slavné římské církve! Na radu našich bratří a dalších prelátů rozhodujeme, aby velmi blažený otec František, jehož Pán oslavil v nebi a kterého ctíme na zemi, byl zapsán do seznamu svatých; a jeho svátek aby se slavil v den jeho smrti.“ Nato začali kardinálové hlasitě zpívat spolu s papežem „Tebe, Bože, chválíme“. K nim se přidal mohutný zpěv všech lidí a za zvonění zvonů a hlaholu trub se celá země chvěla silou těch hlasů. Vzduch byl naplněn jásotem a půda zvlhla slzami. Tento den září a hraje všemi barvami. Zelenají se tam olivové ratolesti i čerstvé větvičky dalších stromů. Vše ještě zkrášluje bělostně zářící slavnostní ornát a srdce shromážděných potěší požehnáním pokoje.5

95. Tu konečně sestupuje papež Řehoř z trůnu a šťastnými rty líbá hrob, ve kterém se nachází Bohu zasvěcené tělo. Pak přednáší četné prosby a slaví svatá tajemství. Všichni lidé se ke chválám Božím přidávají a za světce přinášejí oběť díků. Toto se odehrálo roku 1228 od Vtělení Páně, druhého roku pontifikátu papeže Řehoře, sedmnáctého dne srpnových kalend (16. 7.).6

96. Dva roky po těchto událostech bylo tělo přesvatého otce slavnostně přeneseno z místa, kde bylo pohřbeno, do chrámu za hradbami města, který byl nově vystavěn k jeho cti. Při příležitosti této slavnosti se na tomtéž místě slavila i generální kapitula a z různých částí světa se sešlo veliké množství bratří. Odevšad se sešlo také tak mnoho poutníků, že je město nemohlo všechny pojmout, takže zaplnili i přilehlá pole a cesty. Také papež Řehoř, který se nemohl této slavnostní bohoslužby zúčastnit, protože mu v tom bránily jiné záležitosti církve, poslal tam slavnostní vyslance a pověřil je listinami. Ti vysvětlili důvody jeho nepřítomnosti. Bazilice blaženého Františka poslal i zlatý kříž ozdobený drahými kameny, do něhož bylo vloženo dřevo z kříže Páně. Také daroval ozdoby a nádoby ke službě u oltáře a kromě toho i další neméně vzácné slavnostní liturgické oděvy. Samotný chrám, jehož základní kámen sám položil, pak vyňal z působnosti každé nižší autority než apoštolské. Bohu díky. Amen.

Končí Legenda o svatém Františkovi

Další

1Srov. 1Cel 88.

2Srov. 1Cel 123.

3Srov. 1Cel 124.

4Srov. 1Cel 125.

5Srov. 1Cel 126.

6Srov. 1Cel 126.

Přejít nahoru