1,5 Cel Z 1-16

Začínají zázraky

1. Poté, co jsme krátce, jak to jen šlo, pojednali o životě a jednání, o transitu a svatořečení našeho přesvatého otce Františka, pokusíme se nyní ke slávě Boží napsat něco o jeho zázracích. Je nám to známo od důvěryhodných mužů nebo z jejich spisů. Ale ohledně všeho, co je zde uvedeno, jsme nepostavili rozum nad srdce, neboť je sice velmi užitečné o tom hodně mluvit, přece však tváří v tvář jejich množství se více sluší mlčet.

2. Tedy blažený František, praporečník věčného Krále, toho dne, kdy byl pohřben, vykonal tento první zázrak. Dívka, kterou přivedli k jeho hrobu, měla už přes rok příšerně zkřivený krk a hlavu skloněnou k ramenům, že se mohla rozhlížet jen ze strany. Když položila hlavu na rakev, ve které leželo vzácné tělo Kristova služebníka, hlava se vzpřímila a krk se ihned narovnal. To ji tak překvapilo, že začala utíkat a plakat. Na rameni však bylo vidět jamku, kterou způsobilo přitlačení hlavy při dlouhé nemoci.1

3. V hrabství Narni byl chlapec, jehož holenní kost byla ohnutá a zkroucená, takže mohl chodit jen o dvou berlích. Touto nemocí trpěl od dětství, živil se žebrotou, otce ani matku neznal. Pro zásluhy blaženého Františka byl této nemoci zbaven tak, že mohl jít bez hole, kam chtěl.2

4. Jakýsi Mikuláš, občan z Foligna, trpěl velkou bolestí, protože měl zmrzačenou levou nohu, a aby se uzdravil, utratil za lékaře víc, než chtěl a mohl, takže se zadlužil. Jejich pomoc mu v ničem ani trochu nepomáhala a bolesti se stále zhoršovaly, takže kvůli jeho sténání a křiku sousedé ani nemohli spát. A tak se odporučil Bohu a blaženému Františkovi a nechal se donést k jeho hrobu. Když pak strávil celou noc na modlitbách u světcova hrobu, natáhl nohu a bez holí se s velkou radostí vrátil domů.3

5. Také byl úplně a náhle uzdraven chlapec, který měl tak zkřivenou jednu nohu, že měl koleno na prsou a patu na hýždích, a jeho matka se kvůli tomu velmi trápila. Byl přinesen ke hrobu blaženého Františka, zatímco jeho otec za jeho uzdravení konal pokání v žínici.4

6. Ve městě Fano žil mrzák, který měl nohy plné vředů a přirostlé k hýždím. Z vředů šel takový zápach, že ho nechtěli za žádnou cenu přijmout do špitálu a ošetřovat. Ten byl zakrátko pro zásluhy velmi blaženého otce Františka, jehož milosrdenství vroucně vzýval, potěšen a zcela uzdraven.5

7. Malé děvčátko z Gubbia se zmrzačenýma rukama už celý rok nemělo vládu nad žádným údem svého těla. Aby se dívce dostalo milosti uzdravení, dopravila ji její chůva s voskovou figurkou ke hrobu velmi blaženého otce Františka. Když tam pobývaly osm dní, všem jejím údům se vrátila jejich funkčnost, takže je mohla používat jako dřív.6

8. Jiný chlapec z Montenera ležel několik dní před dveřmi kostela, kde odpočívalo tělo svatého Františka, neboť nemohl ani chodit, ani sedět, protože měl tělo od pasu dolů úplně ochrnuté. Jednoho dne ho vnesli do kostela, aby se dotkl hrobu velmi blaženého otce Františka, a hoch pak odtud odcházel zcela zdráv. Sám potom vyprávěl, že zatímco ležel před hrobem slavného světce, objevil se u něho jakýsi mládenec oblečený v hábitu bratří a stál nad hrobem. Měl v rukou hrušky a zavolal na něj. Když mu jednu podával, povzbuzoval ho, aby vstal. Chlapec vzal hrušku z jeho ruky a odpověděl mu: „Vidíš, že jsem chromý a nemohu vůbec vstát.“ Nabídnutou hrušku doopravdy snědl a natáhl ruku po druhé, kterou mu onen mládenec nabízel. Když ho mladík znovu povzbuzoval, aby vstal, nemohl vstát, protože se stále ještě cítil nemocný. Ale jakmile vztáhl ruku po hrušce, ten mladík, který mu ji dal, ho uchopil za ruku, vyvedl ho ven a zmizel mu z očí. Když si chlapec uvědomil, že je zdravý a neporušený, začal hlasitě volat a všem ukazovat, co se s ním stalo.7

9. Ženu z vesničky Coccorano přinesli k hrobu blaženého otce na nosítkách, protože mimo jazyk nebyla s to používat žádného údu. Za malou chvíli po tom, co pobyla u hrobu přesvatého muže, zvedla se a byla zcela zdráva.8

10. Jiný člověk z Gubbia přinesl v koši k hrobu svatého otce svého ochrnutého syna a dostal ho zpět úplně zdravého. Syn byl předtím tak zmrzačený, že měl nohy jakoby přirostlé k hýždím a úplně vysušené.9

11. V diecézi Volterra jeden člověk jménem Ricomagnus, který se stěží mohl pomocí rukou posouvat po zemi, jehož opustila kvůli jeho příšerné opuchlosti i jeho matka, byl ihned uzdraven, když se pokorně obrátil na blaženého Františka.

12. V téže diecézi dvě ženy, jménem Virida a Sanguinea, byly tak zmrzačené, že se vůbec nemohly pohnout z místa jinak, než že je druzí přenášeli. Měly úplně odřené ruce, jak se snažily se přemisťovat. Pro jediný slib jim bylo navráceno zdraví.

13. Jistý Jakub z Poggibonsi byl tak strašně zkroucený a ochrnutý, že se ústy dotýkal kolen. Jeho matka, která byla vdovou, ho dopravila do jedné oratoře blaženého Františka a poté, co poprosila Boha za jeho uzdravení, odvedla si ho domů zdravého a bez úhony.

14. Ve Vicalvi se suchá ruka jedné ženy pro zásluhy svatého otce stala podobnou té druhé.

15. Ve městě Capua jedna žena slíbila, že osobně navštíví hrob blaženého Františka. Na učiněný slib však kvůli rodinným starostem zapomněla, a náhle ztratila vládu nad pravou polovinou těla. Vůbec nemohla kvůli ochrnutým nervům pohnout hlavou ani rukou. Byla tak trápená bolestí, že soužila své příbuzné stálým skučením. Kolem jejich domu procházeli dva bratři a na prosbu kněze k té chudince vešli. Ta poté, co se vyznala z opomenutí slibu a přijala jejich požehnání, ihned se zvedla zcela zdravá. Trestem zmoudřela a bez váhání splnila, co slíbila.

16. Bartoloměj z Narni usnul ve stínu jednoho stromu a v důsledku ďábelského útoku přišel o vládu nad holení a chodidlem. Protože byl velmi chudý, nevěděl, na koho se obrátit. Ale milovník chudých, Kristův praporečník František, se mu zjevil ve snu a přikázal mu, aby se odebral na jisté místo. Když se tam pokoušel jít, ale odchýlil se od přímé cesty, uslyšel hlas, který mu pravil: „Pokoj tobě! Já jsem ten, jemuž ses oddal.“ Když ho dovedl na ono místo, zdálo se mu, že mu jednu ruku položil na chodidlo a druhou na holeň, a tak mu uzdravil uschlé údy. On už byl pokročilého věku a už šest let byl takto ochrnutý.10

Další

1Srov. 1Cel 127.

2Srov. 1Cel 128.

3Srov. 1Cel 129.

4Srov. 1Cel 130.

5Srov. 1Cel 131.

61Cel 132.

71Cel 133.

8Srov. 1Cel 134,1-2.

9Srov. 1Cel 134.3-4.

10Srov. 1Cel 135.

Přejít nahoru