CLXVI. kapitola

Vidění, které měl o smrti svatého otce assiský biskup

220. Biskup z Assisi se právě tehdy vydal na pouť ke kostelu svatého Michaela1. Na zpáteční cestě přenocoval v Beneventu a zde se mu v noci své smrti ukázal ve vidění blažený otec František a řekl: „Otče, opouštím světjdu za2 Kristem.“ Když ráno vstal, vyprávěl o tom biskup svému průvodu a písaři dal napsat den i hodinu zjevené smrti. Nato ho přepadl veliký smutek a plakal z bolesti, že ztratil tak vzácného otce. Po návratu domů o všem po pořádku vyprávěl a nemohl Pánu dost poděkovat za všechny jeho dary.

Svatořečení a přenesení ostatků svatého Františka

220a. Ve jménu Pána Ježíše3. Amen. Roku 1226 od Vtělení, dne 3. října4, v den, který předpověděl, dvacet let od doby, kdy se Kristu úplně oddal a následoval život a šlépěje apoštolů, odešel šťastně ke Kristu, zproštěn pozemských pout, apoštolský muž František. Byl pohřben v městě Assisi5, ale brzy začal zářit leskem tak četných, velikých a rozmanitých divů, že velkou část světa přiměl k úžasu nad novým věkem. 3 A protože na mnoha místech zazářil novým světlem zázraků a ze všech stran přicházeli lidé, kteří jeho pomocí došli osvobození ze svých strastí, začal se jeho svatořečením zabývat pan papež Řehoř, když pobýval se všemi kardinály a církevními preláty v Perugii. Všichni se shodli a vyjádřili svůj souhlas. Předčítali zprávy o zázracích, které Pán skrze svého služebníka učinil, a potvrdili je. Také životu i působení blaženého otce se dostalo nejvyšší chvály. 6 K této neobyčejné slavnosti byla pozvána knížata země i zástup prelátů a sešlo se i obrovské množství lidu. Ve stanovený den přijel Svatý otec do Assisi, aby tu k ještě větší světcově slávě slavil jeho svatořečení. Když se všichni sešli na místě, které bylo připraveno pro tu velikou slavnost, kázal nejprve sám papež Řehoř všemu lidu a vroucně hlásal velkolepé činy Boží. I svatého otce Františka velebil vznešenou řečí a při líčení čistoty jeho života byl dojat až k slzám. Když svou řeč dokončil, pozdvihl papež Řehoř ruce k nebi a zvučným hlasem zvolal …6

Další 

1 Chrám na Monte Gargano v Puglii. Biskup se jmenoval Kvído.

2 Srv. Jan 16,28.

3 Srv. 1 Kor 6,11.

4 Doslova „4. října“, jenže podle italského a církevního zvyku se nový den tehdy počítal od nešpor dne předcházejícího, což znamená, že světec zemřel 3. října 1226 ve večerních hodinách.

5 V kostelíku sv. Jiří, který je dnes součástí baziliky sv. Kláry.

6 Celý odstavec 220a chybí v assiském kodexu a v kodexu z Marseille končí na tomto místě.

Přejít nahoru