Seznam zkratek

 

 

Spisy sv. Františka

 
zkratka

celý název

datum vzniku

1ListKust První list kustodům

1219

2ListKust Druhý list kustodům

1219

ChvBN Chvály Boha nejvyššího

září 1224

ChvHod Chvály ke každé hodince  
ListAnt List sv. Antonínovi

1223-24

ListBol List obyvatelům Bologne

1222

ListFranc List francouzským bratřím  
ListJak List paní Jakubě

září 1226

ListKl List svaté Kláře o postu

do r. 1221

ListKler List klerikům

1219

ListKler2 List klerikům (2. verze)

1220

ListLv List bratru Lvovi  
ListMin List ministrovi

1221-1223

ListŘád List celému Řádu

1225-1226

ListVěř List věřícím

1225-1226

ListVlád List vládcům lidu

1220

ModKř Modlitba před křížem

1205-1206

Nap Napomenutí  
NepŘeh Nepotvrzená řehole

1221

OfUt Oficium o utrpení Páně  
ParOt Parafráze na Otčenáš  
PDRad O pravé a dokonalé radosti  
PísPov Píseň k povzbuzení svaté Kláry a jejích sester

září 1226

PísSlun Píseň bratra Slunce

1225-1226

PosVůle Poslední vůle pro svatou Kláru a její sestry

září 1226

PovChB Povzbuzení k chválám Božím

1213-1223

PozBPM Pozdravení blahoslavené Panny Marie  
PozCt Pozdravení ctností  
PožKl Požehnání svaté Kláře a jejím sestrám poslané písemně

září 1226

PožLv Požehnání bratru Lvovi

září 1224

Řeh Řehole

1223

ŘehPou Řehole pro poustevny

1217-1221

Slova Slova života a spásy

1213-1221

ZávFr Závěť svatého Františka

září 1226

ZávS Závěť ze Sieny

duben 1226

ZpŽiv Způsob života pro svatou Kláru a její sestry

1212-1213

 

 
Spisy sv. Kláry
 

zkratka

celý název

datum vzniku

1ListAn První list svaté Anežce České

1234

2ListAn Druhý list svaté Anežce České

1237-1238

3ListAn Třetí list svaté Anežce České

1238

4ListAn Čtvrtý list svaté Anežce České

1253

ŘehKl Řehole svaté Kláry

1253

ZávKl Závěť svaté Kláry

1253

PožKl Požehnání svaté Kláry

1253

ListEr List Ermentrudě  
 
Životopisy

zkratka

celý název
1Cel (Tomáš z Celana) První životopis sv. Františka
2Cel (Tomáš z Celana) Druhý životopis sv. Františka
AssKom Assiská kompilace [Perugijská legenda]
ChórLeg (Tomáš z Celana) Chórová legenda
KnChval (Bernard z Bessy) Kniha o chválách blaženého Františka
Leg3Dr Legenda tří druhů
MenLeg (Bonaventura z Bagnoregia) Menší legenda o sv. Františkovi
OListEl Okružní list bratra Eliáše o smrti sv. Františka
PerAn (Perugijský anonym) O začátku neboli založení Řádu
PojZáz (Tomáš z Celana) Pojednání o zázracích blaženého Františka
OfFr (Julián ze Špýru) Oficium o sv. Františkovi
SktFr Skutky blaženého Františka a jeho druhů
ÚmChud Posvátná úmluva sv. Františka s paní Chudobou
VerLeg (Jindřich d’Avranches) Veršovaná legenda o sv. Františkovi
VětLeg (Bonaventura z Bagnoregia) Větší legenda o sv. Františkovi
Zrc Zrcadlo dokonalosti
ZrcMen Zrcadlo dokonalosti (menší)
ŽivFran (Julián ze Špýru) Život sv. Františka
Kv Kvítky
LegKl Legenda o svaté Kláře
 
Biblické zkratky

zkratka

celý název
Gn 1. kniha Mojžíšova
Ex 2. kniha Mojžíšova
Lv 3. kniha Mojžíšova
Nm 4. kniha Mojžíšova
Dt 5. kniha Mojžíšova
1 Král 1. kniha Královská
2 Kron 2. kniha Kronik
Neh Kniha Nehemiášova
Tob Kniha Tobiáš
2 Mak 2. kniha Makabejská
Job Kniha Job
Žl Kniha Žalmů
Kniha Přísloví
Kaz Kniha Kazatel
Pís Píseň písní
Mdr Kniha Moudrosti
Sir Kniha Sirachovcova
Iz Kniha proroka Izaiáše
Jer Kniha proroka Jeremiáše
Pláč Kniha Žalozpěvů
Ez Kniha proroka Ezechiela
Dan Kniha proroka Daniela
Hab Kniha proroka Habakuka
Mal Kniha proroka Malachiáše
Mt Evangelium podle Matouše
Mk Evangelium podle Marka
Lk Evangelium podle Lukáše
Jan Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Řím List svatého apoštola Pavla Římanům
1 Kor 1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
2 Kor 2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
Gal List svatého apoštola Pavla Galaťanům
Ef List svatého apoštola Pavla Efesanům
Flp List svatého apoštola Pavla Filipanům
Kol List svatého apoštola Pavla Kolosanům
1 Thes 1. list svatého apoštola Pavla Thesaloničanům
2 Thes 2. list svatého apoštola Pavla Thesaloničanům
1 Tim 1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
2 Tim 2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi
Tit List svatého apoštola Pavla Titovi
Žid List Židům
Jak List svatého apoštola Jakuba
1 Petr 1. list svatého apoštola Petra
2 Petr 2. list svatého apoštola Petra
1 Jan 1. list svatého apoštola Jana
2 Jan 2. list svatého apoštola Jana
3 Jan 3. list svatého apoštola Jana
Zj Kniha Zjevení svatého apoštola Jana

Použitá literatura

 

Přejít nahoru