První list kustodům

V této kratší verzi se nám tento list dochoval pouze v jednom exempláři, o jehož důvěryhodnosti jsou určité pochyby. Podle návaznosti na papežskou bulu Sane cum olim a vzhledem ke zkušenostem z Východu byl tento list napsán v letech 1219-1220. Touha, kterou František v tomto listě vyjádřil a která je reakcí na islámské muezziny, aby se vyzýval všechen lid ke chválám Božím v době, kdy se bratři modlí breviář, nenalezla mezi bratry velkého pochopení. K tomu došlo snad až u sv. Bonaventury, který v Narbonských konstitucích nařizuje, aby se každý večer zvonilo na zvon na připomínku vtělení Páně, což se dá považovat za počátek modlitby Anděl Páně, kterou později františkáni šířili v celé církvi. Název kustod je v té době všeobecný název pro představené – bez bližšího určení, zda se jedná o kvardiána či provinciála. List je tedy adresován všem představeným menších bratří.

1 Všechny kustody1 menších bratří, ke kterým se tento list dostane, zdraví bratr František, v Pánu a Bohu váš nepatrný služebník, novými znameními nebe i země, která jsou u Boha velká a vznešená, ale mnohými řeholníky i jinými lidmi jsou pokládána za bezvýznamná.

Prosím vás více než [bych prosil] sám za sebe, abyste pokud je to vhodné a uvidíte to jako prospěšné, pokorně požádali kleriky, aby měli nade všechno v úctě nejsvětější tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista a jeho svatá jména i psaná slova, jimiž se tělo posvěcuje. Kalichy, korporály, oltářní plátna a vše, co patří k oběti, by měli mít drahocenné.

A kdyby na nějakém místě nejsvětější tělo Páně bylo velmi uboze uloženo, ať ho podle nařízení církve odtamtud přenesou na vzácné místo a zabezpečí a s velkou úctou ať ho přenášejí a s [náležitým] rozlišováním podávají ostatním. Také jména a psaná slova Páně, kdekoliv by byla nalezena na nečistých místech, ať jsou posbírána a musí být umístěna na místě čestném.

A v každém kázání, které konáte, připomínejte lidem pokání a to, že nikdo nemůže být spasen než ten, kdo přijímá nejsvětější tělo a krev Páně2, a když je kněz na oltáři proměňuje a přenáší jinam, že všichni lidé mají na kolenou vzdávat chválu, slávu a čest Pánu Bohu živému a pravému3. Jeho chválu tak hlásejte a zvěstujte všem národům, aby každou hodinu a vždy, když znějí zvony, všechen lid na celé zemi všemohoucímu Bohu vzdával chválu a dík.

A každý z mých bratří kustodů, který dostane tento list, rozmnoží ho a bude ho mít u sebe a pro ostatní bratry, kteří mají úkol kázat a starat se o bratry, udělá opis a všechno, co je v tomto listě obsaženo, budou hlásat až do konce; ať vědí, že mají požehnání Pána Boha i moje. 10 A to ať mají za pravou a svatou poslušnost. Amen.

 Další

1 Latinské custos znamená strážce, ochránce.

2 Srv. Jan 6,54.

3 Jedná se zřejmě o reakci na bulu Sane cum olim, kde stojí psáno: Každý kněz má často učit svůj lid, že se má s úctou klanět, kdykoliv je životodárný Hostitel pozvedán při slavení mše, a že totéž má každý učinit, když ho kněz nese nemocnému.

Přejít nahoru