Požehnání bratru Lvovi

Je to vlastně požehnání inspirované požehnáním, které udělovali Mojžíš a Árón. Znamení Tau je vedeno přes jméno br. Lva, což ho mělo povzbudit, aby si uvědomil, že patří mezi vyvolené. Text tohoto požehnání znal sv. František spíše z liturgie než přímo z Písma – ve střední Itálii se tehdy používalo na Zelený čtvrtek a při svěcení kněží.

Ať ti Pán žehná a ať tě chrání; ať ti ukáže svou tvář a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem1.

Pán ať ti, bratře Lve, žehná2.

 Další

1 Srv. Nm 6,24-26.

2 Srv. Nm 6,27b.

Přejít nahoru