Pozdravení ctností

Dobu vzniku tohoto Františkova „kázání“ či chvalozpěvu nelze určit, lze jen říci, že Pozdravení bylo napsáno ve stejném období jako Pozdrav blahoslavené Panny Marie, neboť i stylově je mu velmi podobné a nezapře Františka – rytíře a trubadúra1. O tomto chvalozpěvu na ctnosti se zmiňuje a první verš z něho doslovně cituje už Tomáš z Celana (2Cel 189). Proto autorství sv. Františka nebylo v tomto případě zpochybňováno. Typicky Františkovo je také použití personifikace ctností, které jsou nazývány sestrami či paními. V rukopisné tradici nacházíme různé nadpisy, z nichž vybíráme alespoň několik: O ctnostech, kterými byla ozdobena svatá Panna a má být ozdobena svatá duše. Pozdravení ctností a jejich účinnost při zahánění neřestí. O ctnostech. Kterak sv. František pozdravoval ctnosti. Ze všech ctností věnuje sv. František největší prostor poslušnosti.

Buď zdráva, královno – moudrosti, Pán ať tě chrání

spolu s tvou sestrou, svatou a čistou prostotou.

Paní svatá chudobo, Pán ať tě chrání

spolu s tvou sestrou, svatou pokorou.

Paní svatá lásko, Pán ať tě chrání

spolu s tvou sestrou, svatou poslušností.

Přesvaté ctnosti, vás všechny ať chrání Pán,

od něhož pocházíte a z něhož vycházíte.

Není vůbec žádný člověk na celém světě,

který by jednu z vás mohl mít,

aniž by předtím nezemřel2.

Kdo má jednu

a ostatní neuráží,

má všechny.

A kdo uráží jednu3,

nemá žádnou

a uráží všechny.

A každá z nich potírá neřesti a hříchy.

Svatá moudrost potírá

satana a všechny jeho zlomyslnosti.

10 Čistá a svatá prostota potírá

všechnu moudrost tohoto světa4 a moudrost těla.

11 Svatá chudoba potírá

chtivost a lakomství a starosti tohoto světa.

12 Svatá pokora potírá

pýchu a všechny lidi, kteří jsou ve světě,

a podobně i všechno, co je ve světě5.

13 Svatá láska potírá

všechna ďábelská a tělesná pokušení

a všechen tělesný strach6.

14 Svatá poslušnost potírá

všechnu tělesnou a žádostivou vlastní vůli

15 a drží své tělo umrtvené

k poslušnosti ducha

a k poslušnosti svého bratra,

16 a [kdo ji má], je poddán a podřízen všem lidem,

kteří jsou na světě,

17 a dokonce nejen lidem,

ale také všem zvířatům a šelmám,

18 aby s ním mohli dělat,

cokoliv budou chtít,

nakolik jim to bude shůry dáno7 od Pána.

 Další

1 Trubadúři byli básníci, skladatelé a interpreti světské středověké poezie. Pocházející z řad šlechty (zvláště rytířstva).

2 Ve smyslu „zemřít sám sobě“ nebo „svým neřestem“.

3 Srv. Jak 2,10.

4 Srv. 1 Kor 2,6.

5 Srv. 1 Jan 2,15-17.

6 Srv. 1 Jan 4,18.

7 Srv. Jan 19,11.

Přejít nahoru