Povzbuzení k chválám Božím

Podle františkánského historika Mariána z Florencie (†1537) se text této Františkovy modlitby dochoval na dřevěné desce, která tvořila čelní stěnu oltáře v kapličce poustevny v Cesi di Terni (Umbrie). Deska sama se ztratila, ale text modlitby zůstal díky opisu zachován. Díky verši 10 můžeme předpokládat, že na rozdíl od jiných Františkových textů, které nejprve vznikly ústně a až pak byly napsány, tento vznikl jako text psaný. Datum vzniku je těžko určitelné, ale jde pravděpodobně o léta 1213-1223, kdy František používal Psaltérium Romanum (po r. 1223 už používá Psaltérium Gallicanum – tedy francouzský žaltář, který se pak rozšířil v celé církvi). Prakticky všechny verše této modlitby převzal sv. František z Písma či z liturgie, ale jejich výsledná kompozice je jeho dílem, prozrazujícím, jaký vztah měl ke stvoření i k jeho Stvořiteli.

Bojte se Pána a vzdávejte mu čest1.

Hoden je Pán přijímat chválu a čest2.

Všichni, kdo se bojíte Pána, chvalte ho3.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou4.

Chvalte ho, nebesa i země5.

Chvalte, všechny řeky, Pána6.

7 Dobrořečte Pánu, děti Boží7.

8 Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se v něm8. Aleluja, aleluja, aleluja! Král izraelský!9

9 Každý duch ať chválí Pána10.

10 Chvalte Pána, neboť je dobrý11; všichni, kteří toto čtete, dobrořečte Pánu12.

11 Všechna stvoření, dobrořečte Pánu13.

12 Všechno nebeské ptactvo, chval Pána14.

13 Všechny děti, chvalte Pána15.

14 Jinoši a panny16, chvalte Pána.

15 Hoden je Beránek, který byl zabit, přijímat chválu, slávu a čest17.

16 Ať je velebena svatá Trojice a nerozdělená Jednota18.

17 Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji19.

 Další

1 Zj 14,7.

2 Srv. Zj 4,11.

3 Srv. Žl 21[22],24.

4 Lk 1,28.

5 Srv. Žl 68[69],35.

6 Srv. Dan 3,78.

7 Srv. Dan 3,82.

8 Žl 117[118],24.

9 Jan 12,13.

10 Žl 150,6.

11 Žl 146,1.

12 Žl 102[103],21.

13 Srv. Žl 102[103],22.

14 Srv. Dan 3,80.

15 Srv. Žl 112[113],1.

16 Srv. Žl 148,12.

17 Srv. Zj 5,12.

18 Tento verš je převzatý ze vstupní liturgie slavnosti Nejsvětější Trojice.

19 Tento verš je vzat z liturgie svátku sv. archanděla Michaela.

 

Přejít nahoru