Kapitola 8 – Chudoba vzpomíná na ráj

„Kdysi jsem byla v Božím ráji1, kde byl člověk nahý. Ano, v člověku a s tímto nahým člověkem jsem chodila po celém tomto překrásném ráji bez bázně a bez pochyb, netušíc nic zlého. 2 Myslela jsem, že s ním budu navždy, neboť byl stvořen Nejvyšším jako spravedlivý, dobrý a moudrý a Nejvyšší ho umístil na nejlíbeznější a nejkrásnější místo. Měla jsem velkou radost a hrála jsem si před ním v každý čas2, protože neměl nic vlastního, byl celý Boží.

Avšak běda! Stalo se neočekávané neštěstí, od počátku stvoření naprosto neslýchané, když onen nešťastník, který ve své kráse jednou ztratil moudrost, narazil na hada3, který už nemohl být v nebi. Ten se k němu přiblížil lstí, aby se stal – tak jako on – přestupníkem božského přikázání. Nešťastník uvěřil zlému rádci, přisvědčil mu a souhlasil s ním. Zapomněl na Boha, svého stvořitele4, a napodobil prvního přestupníka. Písmo o něm říká, že byl zprvu nahý, ale nestyděl se5, neboť byl zcela nevinný. 7 Poznal však, že je nahý, když zhřešil, a ze studu se uchýlil k fíkovým listům, z nichž si udělal zástěry6.

8 Když jsem spatřila svého druha, který se stal přestupníkem, jak se zakryl listy, protože nic jiného neměl, vzdálila jsem se od něho a zdálky jsem ho pozorovala se slzami v očích. 9 Čekala jsem na toho, kdo mě zachrání před vichrem a takovou bouří7.

10 Tu se najednou ozval z nebe hukot8, který otřásal celým rájem a zároveň zazářilo z nebe velmi jasné světlo. 11 Ohlédla jsem se a spatřila jsem Pána velebnosti, procházejícího se po ráji za denního vánku9, jak září nepopsatelnou a nevýslovnou slávou. 12 Doprovázely ho zástupy andělů, které silným hlasem volaly a zpívaly: 13 Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů, celá země je plná tvé slávy10. Tisíce tisíců mu sloužily a desetitisíce desetitisíců ho doprovázely11.

14 Přiznám se, že jsem se bála a celá se třásla a že z hrůzy a strachu jsem omdlévala; zpocená a se srdcem bušícím jsem z hlubin volala12: 15 »Pane, smiluj se, Pane, smiluj se! Nepoháněj na soud svého služebníka, nikdo z živých není před tebou spravedlivý13«. 16 A on mi řekl: »Jdi, skryj se na chviličku, dokud nepřejde rozhořčení14

17 A hned volal mého druha a řekl: »Adame, kde jsi?« A on na to: »Když jsem, Pane, uslyšel tvůj hlas, bál jsem se, že jsem nahý, a ukryl jsem se15.« 18 Skutečně [byl] nahý, protože když sestupoval z Jeruzaléma do Jericha, octl se mezi lupiči, kteří ho obrali16 o všechno přirozené dobro a ztratil podobnost se Stvořitelem. 19 Avšak sám Král nejvyšší, ale neméně nejmilostivější čekal na jeho pokání a dal mu příležitost, aby se k němu mohl vrátit.

20 Vskutku nešťastník však zatvrdil své srdce a začal mluvit drzá slova a hledal omluvu pro svůj hřích. 21 Tím rozmnožil svou vinu a znásobil si trest, hromadí si hněv pro den hněvu a rozhořčení spravedlivého soudu Božího17. 22 Neušetřil ani sebe, ani pokolení, které přišlo po něm, a vydal všechny strašné kletbě smrti. 23 Odsouzeného i všemi přítomnými18, vykázal ho Pán z rozkošného ráje19 podle spravedlivého, ale neméně milosrdného rozsudku. 24 A řekl mu, aby se vrátil do země, ze které byl vzat20, a hodně tak zmírnil vynesené prokletí. 25 Udělal jim kožené suknice21, aby jimi naznačil smrtelnost toho, kdo ztratil šat nevinnosti.

26 Když jsem spatřila svého druha, oděného v kůže mrtvých, zcela jsem se od něho odvrátila, protože se vrhal do každé práce, jen aby zbohatl. 27 Proto jsem bloudila jako psanec a vyhnanec po zemi22 a velmi jsem plakala a naříkala. 28 Od té doby jsem nenalezla místo, kde by mohla spočinout noha23, Abrahám, Izák a Jakub a ostatní spravedliví dostali slíbené bohatství a zemi oplývající mlékem a medem24. 29 U těch všech jsem hledala odpočinutí, ale nenalezla jsem25. Cherub stál s oboustranným plamenným mečem26 před branou ráje, dokud nepřišel na svět z lůna Otcova27 Nejvyšší, jenž mě blahosklonně vyhledal.“

 Další

1 Srv. Zj 2,7.

2 Srv. Př 8,30.

3 Srv. Ez 28,17; Gn 3,1.

4 Srv. Dt 32,18.

5 Srv. Gn 2,25.

6 Srv. Gn 3,7.

7 Srv. Žl 54[55],9.

8 Srv. Sk 2,2.

9 Srv. Gn 3,8.

10 Srv. Iz 6,3.

11 Srv. Dan 7,10.

12 Srv. Žl 129[130],1.

13 Žl 142[143],2.

14 Iz 26,20.

15 Gn 3,9-10.

16 Srv. Lk 10,30.

17 Srv. Řím 2,5.

18 Míněni andělé.

19 Srv. Gn 3,23.

20 Srv. Gn 3,19.

21 Srv. Gn 3,21.

22 Srv. Gn 4,12.

23 Srv. Gn 8,9.

24 Srv. Ex 3,17.

25 Srv. Jer 45,3.

26 Srv. Gn 3,24.

27 Srv. Jan 1,18.

Přejít nahoru