Kapitola 7 – Odpověď paní Chudoby

Na to odpověděla paní Chudoba s radostným srdcem, s veselou tváří a laskavým hlasem pravila: „Přiznám se vám, nejdražší bratři a přátelé, že od chvíle, kdy jste začali mluvit, jsem plná útěchy, překypuji radostí1, neboť pozoruji vaši horlivost a již vím o vašich svatých předsevzetích. Vaše slova jsou pro mne vzácnější nežli zlato, než množství drahokamů, sladší jsou nad plástev medu2. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale Duch svatý mluví ve vás3 a jeho pomazání vás poučuje o tom všem4, co jste říkali o nejvyšším Králi, který mě jen svou milostí přijal za svou milou, a tak ze mě sňal mou pozemskou potupu5 a oslavil mě mezi nebeskými knížaty.

Proto bych ráda, nebude-li vám to obtížné poslouchat, vyprávěla dlouhý, ale neméně užitečný příběh o mém životě, abyste se naučili, jak máte žít, abyste se líbili Bohu6, a vyhnuli se známému ohlížení se zpět, vy, kdo chcete položit ruku na pluh7.

Nejsem nevzdělaná, jak si mnozí myslí, ale dost stará a bohatá počtem dní, znám řád věcí, mnohotvárnost stvoření a proměnlivost časů. Znám rozmary lidského srdce, částečně z letité zkušenosti, částečně z přirozeného důvtipu a částečně díky milosti.“

 Další

1 Srv. 2 Kor 7,4.

2 Srv. Žl 18[19],11.

3 Srv. Mt 10,20.

4 Srv. 1 Jan 2,27.

5 Srv. Lk 1,25.

6 Srv. 1 Thes 4,1.

7 Srv. Lk 9,62.

Přejít nahoru