Kapitola 5 – Blažený František a jeho druhové chválí Chudobu

Oni však jí odpověděli a pravili: „K tobě přicházíme, naše paní; snažně tě prosíme, přijmi nás v pokoji. Chceme se stát služebníky Pána zástupů, neboť on je Král slávy1. Slyšeli jsme, že máš být královnou ctností, a zkušenost nám to potvrzuje. Proto se ti vrháme k nohám a pokorně tě prosíme, aby ses uvolila být s námi, abys byla naší cestou ke Králi slávy, jako jsi jemu byla cestou, když ten, který vychází z výsosti, se rozhodl navštívit ty, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti2. Víme totiž, že tvá je moc, tvá je vláda, ty jsi nade všemi3 ctnostmi ustanovená Králem králů za královnu a paní. Uzavři tedy s námi mír a budeme zachráněni, aby nás skrze tebe přijal ten, který nás skrze tebe vykoupil. Rozhodneš-li se nás zachránit, hned budeme vysvobozeni. Neboť sám Král králů a Pán pánů4, Stvořitel nebe i země, zatoužil po tvé kráse5. Vždyť král u stolu odpočíval6, bohatý a slavný ve svém království, opustil svůj dům, zanechal své dědictví7, neboť hojnost a bohatství je v jeho domě8. A tak seskočil z královského trůnu9, aby tě milostivě hledal.

Velká je tedy tvá důstojnost a nezměrná vznešenost, neboť opustil všechny kůry andělské a nesmírné mocnosti, které v nebi tvoří veliké vojsko, a přišel tě hledat v nejhlubší jámě, kde jsi ležela v bahnitých výkalech10, v temnotách a ve stínu smrti11. 10 Všem živým jsi byla nemálo protivnou a všichni před tebou prchali a odháněli tě, jak mohli. 11 A ačkoli někteří ti nemohli zcela uniknout, přesto jsi jim nebyla méně protivnou a nenáviděnou.

12 Pak však přišel Pán, Panovník12, a sám tě vzal na sebe, pozdvihl tvou hlavu mezi kmeny národů, ozdobil tě čelenkou jako nevěstu13 a vyzvedl tě nad výšiny oblaků14. 13 Třebaže ještě i teď nesčetní tebou opovrhují, protože neznají tvou moc a slávu15, přece nic neztrácíš, neboť svobodně přebýváš na svatých horách16 v přepevném příbytku Kristovy slávy.“

Další 

1 Srv. Žl 23[24],10.

2 Srv. Lk 1,78-79.

3 Srv. 1 Kron 29,11.

4 Srv. Zj 19,16.

5 Srv. Žl 44[45],12.

6 Srv. Pís 1,12.

7 Srv. Jer 12,7.

8 Srv. Žl 111[112],3.

9 Srv. Mdr 18,15.

10 Srv. Žl 39[40],3.

11 Srv. Žl 87[88],7.

12 Srv. Mal 3,1.

13 Srv. Iz 61,10.

14 Srv. Iz 14,14.

15 Srv. Žl 62[63],3.

16 Srv. Žl 86[87],1.

Přejít nahoru