Kapitola 31 – Paní Chudoba žehná bratry a napomíná je, aby v přijaté milosti vytrvali

1 Poručila jim, aby se sesedli dohromady, a řekla jim slova života1: 2 „Požehnaní jste, synové, od Pána Boha, který stvořil nebe i zemi2, že jste mne s takovou plností lásky přijali do svého příbytku, že se mi dnes zdálo, že jsem s vámi jako v Božím ráji. 3 Jsem proto plná útěchy a radostí překypuji3 a prosím za prominutí, že jsem tak dlouho váhala přijít. 4 Vpravdě Hospodin je s vámi a já jsem to nevěděla4. Hle, co jsem chtěla, to už vidím; co jsem si přála, to už mám, neboť jsem svázána na zemi s těmi, kteří jsou pro mě obrazem toho, jemuž jsem zasnoubena v nebi. 5 Pán ať žehná vaší zdatnosti apřijme dílo5 vašich rukou.

6 Žádám vás a moc vás prosím jako milované děti6, abyste vytrvali v tom, co jste začali, poučeni Duchem svatým, a neopouštěli svou dokonalost, jak to mají ve zvyku dělat druzí, ale vyhýbejte se léčkám temnoty a stále stoupejte k dokonalejšímu. 7 Velmi vznešená je vaše řehole a jasným světlem září nad lidmi, nad ctností a nad dokonalostí předků. 8 Vzhledem k dosažení nebeského království ať u vás není žádná nerozhodnost ani váhání, vždyť už přece vlastníte záruku budoucího dědictví a přijali jste už závdavek Ducha, když jste byli označeni znamením Kristovy slávy, a ve všem se z jeho milosti shodujete s onou první školou, kterou založil, když přišel na svět. 9 Co totiž oni činili v jeho přítomnosti, totéž jste vy zcela začali činit za jeho nepřítomnosti a není důvodu, proč byste se měli stydět říci: »Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou7«.

10 Ať vás neodstraší velikost zápasu a nesmírná námaha, protože se vám dostane bohaté odměny. 11 Mějte oči upřeny na toho, od něhož všechno dobro pochází a v němž dochází k dokonalosti, na Pána Ježíše Krista, který místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky8. Držte se své naděje, kterou vyznáváte9. 12 Běžte s láskou běh o závod ke svému cíli10. Běžte s vytrvalostí, kterou nejvíc potřebujete, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu11. 13 Vždyť dost mocný je Bůh 12, aby svou svatou milostí šťastně dokončil to, co jste začali a přesahovalo to vaše síly, neboť je věrný ve [svých] zaslíbeních.

14 Ať duch, který působí v lidech, kteří se Bohu vzpírají13, nenajde na vás nic, co by se mu líbilo, ať nenajde nic nejistého, ať nenajde nic nevěrného, aby ve své zvrácenosti neměl proti vám argument [pocházející] od vás, kterým by vás znepokojoval. 15 Je totiž velmi pyšný a jeho pýcha a jeho zpupnost je větší než jeho moc14. 16 Má na vás velkou zlost15 a obrátí proti vám zbraně vší své zchytralosti a bude se snažit vysypat na vás jed své zloby, jelikož ten, který již jiné přemohl v boji a přivedl k pádu, má zlost, když vás vidí, jak stojíte nad ním.

17 Při vašem obrácení, nejmilejší, plesali nebešťané velkou radostí a zpívali nové písně16 před věčným Králem. 18 Andělé se radují ve vás a z vás, vždyť skrze vás mnozí zachovají panenství a budou zářit čistotou, 19 takže znovu se zaplní opuštěné příbytky nebeského města, kde ti, kdo zachovali panenství, budou na slavnějším místě, neboť ti, kteří se nežení ani nevdávají, budou jako Boží andělé v nebi17. 20 Apoštolové jásají, když vidí, jak se obnovuje jejich život, jak se hlásá jejich učení a jak se skrze vás ukazují příklady zvláštní svatosti. 21 Mučedníci se radují, protože očekávají, že prolitím posvěcené krve se znovu zpřítomní jejich statečnost. 22 Vyznavači radostí tancují, neboť vědí, že ve vás se bude často připomínat jejich vítězství nad nepřítelem. 23 Plesají panny, které následují Beránka, kamkoli jde18, protože vidí, že jejich počet díky vám denně vzrůstá. 24 A konečně, celý nebeský dvůr je naplněn radostí, neboť každý den bude slavit slavnost nových spoluobčanů a bez přestání se bude občerstvovat vůní svatých modliteb vystupujících z tohoto údolí.

25 Proto vás, bratři, zapřísahám pro milosrdenství Boží19, díky němuž jste se stali tak chudými, uskutečňujte to, k čemu jste přišli, pro co jste vystoupili od řek babylónských20. 26 Přijměte pokorně milost, která vám byla nabídnuta, užívejte jí čestně ve všem, vždy ke chvále, slávě a cti21 toho, který za vás zemřel, Ježíše Krista, našeho Pána, který s Otcem a s Duchem svatým žije a kraluje, vítězí a vládne, Bůh věčně slavný na věky věků. Amen22.

1 Srv. Jan 6,68.

2 Srv. Jdt 13,18.

3 Srv. 2 Kor 7,4.

4 Srv. Gn 28,16.

5 Srv. Dt 33,11.

6 Srv. 1 Kor 4,14.

7 Mt 19,27.

8 Žid 12,2.

9 Srv. Žid 10,23.

10 Žid 12,1.

11 Žid 10,36.

12 Srv. Řím 11,23.

13 Srv. Ef 2,2.

14 Srv. Iz 16,6.

15 Srv. Zj 12,12.

16 Srv. Žl 96[95],1.

17 Srv. Mt 22,30.

18 Srv. Zj 14,4.

19 Řím 12,1.

20 V Babylóně byli Izraelité v zajetí pohanských vládců.

21 Srv. Zj 4,9.11.

22 Na konci nejstaršího nalezeného rukopisu, který obsahuje text ÚmChud, stojí: Toto dílo bylo sepsáno v měsíci červenci po odchodu blaženého Františka v roce 1227 od vtělení Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista.

Přejít nahoru