Kapitola 25 – Chudoba je napomíná, aby se k ní vrátili

1 „Bolestně jsem naříkala a pravila jsem jim: »Vraťte se, odpadlí synové, a uzdravím vaše odpadlictví1. Chraňte se před každou chamtivostí, která je modloslužbou2, neboť lakomec se nenasytí penězi3. 2 Vzpomeňte si na dny minulé. Sotva se vám dostalo světla, už jste museli mnoho zápasit a trpět4! Nechtějte být dětmi odpadu, jenž vede k záhubě, nýbrž [dětmi] víry, která vede ke spáse5. 3 Kdokoli pohrdne zákonem Mojžíšovým, na svědectví dvou nebo tří svědků propadne bez milosrdenství smrti. 4 Oč hroznější trest myslíte, stihne toho, kdo by šlapal po Božím Synu, kdo by pokládal za něco všedního krev Úmluvy, skrze kterou se mu dostalo posvěcení, a kdo by se posmíval duchu milosti6? 5 Vezměte si to proto k srdci, odpadlíci7, neboť i když má někdo nadbytek , jeho život není zajištěn tím, co má8

6 Ale oni na to rozhořčeně odpovídali: »Jdi pryč, bídnice, odstup od nás, nechceme znát tvoje cesty9

7 A já jsem jim řekla: »Smilujte se, smilujte se nade mnou alespoň vy, přátelé moji. Proč mě bezdůvodně pronásledujete10? 8 Což jsem vám neřekla, že mé a vaše mravy se k sobě nehodí? Hle, mrzí mne, že jsem vás kdy spatřila!«“

 Další

1 Srv. Jer 3,22.

2 Srv. Lk 12,15; Ef 5,5.

3 Srv. Kaz 5,9.

4 Žid 10,32.

5 Srv. Žid 10,39.

6 Žid 10,28-29.

7 Srv. Iz 46,8.

8 Lk 12,15.

9 Job 21,14.

10 Job 19,21-22.

Přejít nahoru