Kapitola 24 – Zbohatlí chudí pronásledují Chudobu

1 „Bolestně jsem naříkala nad těmi, kteří ve světě byli dost chudí a pohrdaní, ale po tom, co přišli ke mně, stali se bohatými1. 2 Ti ztloustli a ztučněli víc než ostatní, vyhazovali proti mně2 a vysmívali se mi. 3 Někteří jistě nebyli považováni ani za hodné života, vyčerpaní nouzí a hladem ohryzávali byliny a kůru stromů, zohyzdění neštěstím a bídou3. 4 Teď nejsou spokojeni se společným životem, ale oddělují se a bez obav pasou sami sebe4. Jejich chování, vyhledávání nadbytečného, je druhým nepříjemné, neboť se zachtělo poct mezi učedníky Kristovými těm, kdo ve světě i mezi svými známými byli v opovržení. 5 I když jim často scházel i ječný chléb a voda a být v křoví považovali za požitek, plémě bláznů a bezectných lidí, jež bylo ze země vypráskáno5, přihnali se k mému neštěstí6, hnusí si mě a prchají daleko ode mne, nestydí se mi do tváře plivat7. 6 Urážky a hrůzu jsem si od nich vytrpěla a ti, s nimiž jsem pokojně žila, kdo po boku mi na stráži byli8, mě urážejí. 7Styděli se za mne a pohrdali mnou tím více, protože věděli, že se předtím obohatili mojí zásluhou, a to tak, že nechtěli slyšet ani mé jméno.“

 Další

1 Srv. Zj 18,19.

2 Srv. Dt 32,15.

3 Srv. Job 30,3-5.

4 Juda 12.

5 Srv. Job 30,7-8.

6 Srv. Job 30,14.

7 Job 30,10.

8 Srv. Jer 20,10.

Přejít nahoru