Kapitola 23 – O řeholnících přemožených Leností

1 „Tu začali velmi bídně toužit po egyptském bohatství, které opustili, a žádali hanebně zpět, čím velkomyslně pohrdli. 2 Smutně kráčeli cestou Božích přikázání1 a s vyprahlým srdcem konali, co jim bylo uloženo. 3 Klesali pod břemenem a z nedostatku ducha sotva dýchali. 4 Bylo v nich málo zkroušenosti, žádná lítost, poslušnost plná reptání, živočišné smýšlení, radost bezuzdná, smutek malomyslný, řeč neuvážená, smích lehkovážný. 5 [Byli] ve tváři veselí, v chůzi prázdní, měkkých a vybraných šatů, pečlivě střižených a ještě pečlivěji ušitých, dlouhého spánku, hojného jídla a nemírného pití. 6 Říkali žerty, šprýmy a prázdná slova. Vyprávěli bajky, měnili zákony, upravovali provincie a pečlivě se zaobírali lidskými činy. 7 Vůbec nepečovali o duchovní záležitosti, vůbec se nesnažili o spásu duší, zřídka mluvili o nebeských věcech a vlažná byla jejich touha po věčném.

8 Začali být tak zatvrzelí, že si navzájem záviděli, jeden druhého provokovali a jeden druhému vládli. Chovali se tak, že bratr bratra vinil z nejhorších zločinů2. 9 Vyhýbali se všemu smutnému a toužili po tom, co jim poskytovalo pomíjející radosti, neboť opravdu [se radovat] nemohli. 10 Uchovávali si však přece zdání svatosti, aby nebyli zcela podezřelí, a svatou mluvou ukrývali před prostými lidmi svůj žalostný styl života. 11 Avšak jejich vnitřní rozklad byl už takový, že se nemohli ovládat a otevřeně se prozrazovali i navenek.

12 Nakonec začali pochlebovat světským lidem a uzavírat s nimi přátelství, aby vyprázdnili jejich kapsy, aby mohli rozšiřovat své budovy a rozmnožovat to, čeho se předtím zřekli. 13 Prodávali svá slova bohatým [lidem] a uctivé pozdravy vznešeným ženám. Se vší horlivostí navštěvovali dvory králů a knížat, aby připojovali dům k domu a slučovali pole s polem3. 14 A teď jsou vážení a zabezpečení, pevně se usadili na zemi, neboť jdou od zla ke zlu a Pána neznají4. 15 Padli, zatímco je zvedali5, vypadli na zem ještě před narozením, a přesto mi říkají: »Jsme tvoji přátelé!«“

 Další

1 Žl 118[119],32.

2 Srv. Gn 37,2.

3 Iz 5,8.

4 Srv. Jer 9,2.

5 Srv. Žl 72[73],18.

Přejít nahoru