Kapitola 20 – Chamtivost přijímá jméno Chytrost

1 „Když žili s takovým zápalem lásky ke Kristu, Chamtivost přijala jméno Chytrost a začala jim domlouvat: 2 »Nebuďte vůči lidem tak přísní a nepohrdejte tak projevy jejich úcty. Ale buďte k nim přívětiví a neopovrhujte navenek prokazovanou úctou, avšak tím víc to čiňte ve svém nitru. 3 Je dobré se přátelit s králi, znát se s knížaty, důvěrně se stýkat s velkými, neboť když tito si vás budou považovat a ctít vás, když budou před vámi povstávat a vycházet vám vstříc, mnohým to bude vzorem. Když toto uvidí, snáze se obrátí k Bohu.«

4 Skutečně to viděli jako užitečné a přijali danou radu, ale nedávali si pozor na léčku u cesty a prokazovanou chválu a čest přijímali celým srdcem. 5 Uvěřili, že jsou uvnitř takoví, jak se to hlásalo navenek, a svou slávu vkládali do úst těch, kteří je chválili, jako pošetilé panny do prodavačů oleje1 a neužiteční služebníci2 do země.

6 Avšak lidé, kteří je měli za srdcem takové, jakými se zdáli navenek, jim ochotně dávali majetek, aby zadostiučinili za své hříchy. 7 Oni tento majetek zpočátku pokládali za bezcenný brak a říkali: »Jsme chudí a vždy chceme zůstat chudými, nechceme vaše [jmění], chceme vás3. 8 Máme-li co jíst a do čeho se obléci, jsme s tím spokojeni4, neboť je to pomíjivost nad pomíjivost a všechno je pomíjivost59 Tím však jen denně rostla úcta lidí k nim, takže mnozí z nich méně milovali svůj majetek, když viděli světce, kteří jím tak pohrdali.“

 Další

1 Srv. Mt 25,8n.

2 Srv. Mt 25,30.

3 Srv. 2 Kor 12,14.

4 Srv. 1 Tim 6,8.

5 Kaz 1,2; 12,8.

Přejít nahoru