Kapitola 2 – Prosí, aby mu ukázali, kde bydlí Chudoba

1 Když blažený František k nim došel, řekl jim: „Ukažte mi, snažně prosím, kde bydlí paní Chudoba, kde pase, kde v poledne táboří1, neboť láskou k ní hynu2.“ 2 Oni mu však odpověděli a pravili: „Dobrý bratře, seděli jsme zde po čas a časy a půl času3 a často jsme ji viděli projít kolem, protože početní [byli, kdo] ji hledali. 3 Mnozí ji občas doprovázeli, ale často se vracela sama a nahá, bez jakýchkoli šperků, bez čestného doprovodu i bez roucha, které by ji zakrývalo. 4 Hořce plakala a říkala: »Synové matky mé proti mně brojili4 A my jsme jí říkali: »Měj strpení5, neboť spravedliví tě milují.«

6 A teď, bratře, vystoupila na velikou a vysokou horu6, kterou určil7 Bůh. Přebývá na svatých horách, neboť Bůh ji miluje nade všechna Jakubova sídla8. 7 Obři se nemohli dotknout šlépějí jejích nohou a orlové nemohli vzlétnout až k jejímu hrdlu. Chudoba je zvláštní věc, kterou opovrhuje každý člověk, neboť ji nelze najít v krajích, kde lidé žijí pohodlně9. Proto je skryta jejich zrakům i nebeskému ptactvu je utajena10. Bůh rozumí její cestě, jen on zná její místo11.

10 Jestliže však ty, bratře, se k ní chceš dostat, svleč své sváteční šaty a odhoď všechnu zátěž i hřích, který se na tebe lepí12, neboť nebudeš-li nahý, nebudeš moci vystoupit k té, která se uchýlila do takové výše. 11 Protože však je dobrotivá13, snadno ji spatří ti, kdo ji milují, a naleznou ji ti, kdo ji hledají14. 12 Přemýšlet o ní, bratře, je pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starostí15. 13 Vezmi proto [s sebou] věrné druhy, aby ses s nimi při výstupu na hory mohl poradit a aby ti pomohli, neboť běda samotnému! 14 Padne-li, nemá, kdo by ho zdvihl. Padne-li jeden, druhý ho podepře16.“

 Další

1 Srv. Pís 1,7.

2 Srv. Pís 2,5.

3 Srv. Dan 7,25; 12,7; Zj 12,14.

4 Srv. Pís 1,6.

5 Srv. Mt 18,26.

6 Srv. Zj 21,10.

7 Srv. Mt 28,16.

8 Srv. Žl 86[87],1-2.

9 Srv. Job 28,13.

10 Srv. Job 28,21.

11 Srv. Job 28,23.

12 Srv. Žid 12,1.

13 Srv. 1 Kor 13,4.

14 Srv. Mdr 6,12.

15 Srv. Mdr 6,15.

16 Srv. Kaz 4,10.

Přejít nahoru