Kapitola 17 – Chudoba napomíná falešné řeholníky

1 „Říkala jsem jim: »Nepopírám, bratři, že je dobré, co říkáte, ale zapřísahám vás, hleďte na své povolání1. 2 Neohlížejte se nazpět! Nesestupujte ze střechy, abyste si vzali s sebou něco ze svého domu2! Nevracejte se zpět z pole, abyste si vzali3 šaty! 3 Nezaplétejte se do světských záležitostí4! Nenechte se znovu poskvrnit a zkazit světem, jemuž jste přece unikli tím, že jste poznali Spasitele. 4 Neboť ti, kteří se znovu k těmto věcem vracejí, jdou vstříc porážce a jejich konce jsou horší než začátky5, když pod zdáním zbožnosti odcházejí od toho, co jim bylo předáno svatým povoláním.«“

 Další

1 Srv. 1 Kor 1,26.

2 Srv. Mt 24,17; Mk 13,15.

3 Srv. Mt 24,18.

4 Srv. 2 Tim 2,4.

5 Srv. 2 Petr 2,20; Mt 12,45.

Přejít nahoru