Kapitola 15 – O falešných chudých

1 „Tu však povstali mezi námi ti, kdo nebyli z nás1, tito synové Belialovi2 mluvili prázdná slova, činili nepravosti, říkali si chudí, ale nebyli3. 2 A mne, kterou slavní mužové, o nichž jsem mluvila, z celého srdce milovali, tito tupili a zneuctívali. Dali se na cestu Balaáma, syna Beórova, kterému se zalíbila mzda za nepravost4. [Byli to lidé] zkažené mysli a zbavení pravdy, kteří se domnívali, že zbožnost je pramenem zisku5. 3 [Byli to lidé,] kteří přijali šat svaté řehole, nového člověka však neoblékli6, jen zakryli [člověka] starého. 4 Uráželi své předchůdce a skrytě tupili život a mravy zakladatelů svatého způsobu života. Nazývali je nerozumnými, nemilosrdnými, krutými7. 5 A mne, kterou také přijali, nazývali línou, drsnou, škaredou, nepěstěnou, vysílenou a mrtvou. To vše působila s velkou horlivostí moje sokyně, která si oblékla ovčí roucho a svou vlčí dravost skryla lstivostí lišky.“

Další

1 Srv. 1 Jan 2,19.

2 Belial je starozákonní jméno pro satana.

3 Srv. Zj 2,9; 3,9.

4 Srv. 2 Petr 2,15.

5 1 Tim 6,5.

6 Srv. Ef 4,24.

7 Srv. Jer 50,42.

Přejít nahoru