Kapitola 10 – O apoštolech

1 „Apoštolové a všichni ostatní jeho učedníci to vše s velkou pečlivostí zachovávali a ani na okamžik1 nic neopomenuli z toho, co slyšeli od svého Pána a Mistra. 2 Oni sami, tito chrabří rytíři a soudcové okrsku zemského, naplňovali tento spásonosný příkaz a všude jej hlásali; přitom Pán působil s nimi a potvrzoval jejich kázání znameními, která je provázela2. 3 Planuli láskou, vůči všem oplývali soucitem a věnovali se potřebám všech, velmi si však dávali pozor, aby se o nich neříkalo: »Oni mluví, ale nečiní3«. 4 Proto jeden z nich pronesl s pevnou důvěrou tato slova: »Neodvážím se mluvit o něčem jiném než o tom, co Kristus skrze mne vykonal skutky i slovy v síle Ducha svatého4 5 Jiný řekl toto: »Stříbro ani zlato nemám5 A tak mě všichni chválili slovy nejvyšší chvály během života i ve smrti.

6 Jejich posluchači se snažili zachovávat všechno, co jim jejich učitelé zvěstovali. Tak prodávali všechen svůj majetek a dělili jej mezi všechny, jak kdo potřeboval6. 7 Byli si všichni rovni a měli všechno společné7, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A také Pán k nim denně přidával ty, kdo byli povoláni ke spáse8.“

 Další

1 Srv. Gal 2,5.

2 Srv. Mk 16,20.

3 Mt 23,3.

4 Řím 15,18-19.

5 Sk 3,6.

6 Sk 2,45.

7 Srv. Sk 2,44.

8 Srv. Sk 2,47.

Přejít nahoru