VIII. kapitola

Jak ustanovil, aby se konala kapitula, a o tom, co se na kapitule projednávalo

37. 1 O Letnicích se všichni bratři sešli na kapitulu u kostela Panny Marie v Porciunkuli. Na této kapitule projednávali, jak by mohli lépe zachovávat Řeholi. Ustanovili bratry, kteří by kázali lidem, a další, kteří by rozmísťovali bratry ve svých provinciích1.

Také svatý František bratry napomínal, káral a poučoval, jak po poradě s Pánem uznal za vhodné. Všechno, co jim slovy říkal, ukazoval jim dříve vroucně a vytrvale svými skutky.

Měl úctu k prelátům a kněžím svaté církve. Také si vážil starších a ctil vznešené a bohaté; hluboce miloval chudé a měl s nimi soucit. 7 A sám sebe podřizoval všem.

Třebaže byl nade všemi bratry, přesto ustanovil jednoho z bratří, kteří s ním přebývali, za svého kvardiána a pána, kterého pokorně a oddaně poslouchal2, aby se vyhnul každé příležitosti k pýše. Tento světec skláněl svou hlavu mezi lidmi až k zemi, proto ho Pán povýšil3 mezi své svaté a vyvolené v nebi.

10 Napomínal je, aby svědomitě zachovávali svaté evangelium4 a Řeholi, kterou slíbili. A zvláště aby si vážili církevních služeb a nařízení, pečlivě a vroucně byli přítomni na mši svaté a patřili na Tělo našeho Pána Ježíše Krista; 11 aby měli v úctě kněze, kteří tyto úctyhodné a obrovské svátosti spravují, a když se s nimi setkají na kterémkoli místě, ať se jim pokloní a políbí jim ruku. 12 A jestliže je potkají, jak jedou na koni, ať jim projeví úctu nejen políbením ruky, ale také ať políbí nohy koně, na kterém pojedou, aby tak vyjádřili úctu k jejich moci.

38. Napomínal je také, aby žádného člověka neposuzovali nebo jím neopovrhovali, ba ani ty, kteří vybraně pijí, jedí a oblékají se, jak je též obsaženo v Řeholi5. „Vždyť náš Pán je jejich Pánem a ten, kdo povolal nás, může povolat i je a ten, který nás ospravedlnil, může ospravedlnit6 i je.“

3 A sám říkával: „Chci je ctít jako své bratry a pány. Jsou to moji bratři, protože všichni máme jednoho Stvořitele; jsou mými pány, protože tím, že nám dávají to, co nutně potřebujeme pro tělo, nám pomáhají konat pokání.“ 5 A dále jim říkával: „Mezi lidmi se chovejte tak, aby každý, kdo vás uvidí nebo uslyší, velebil a chválil našeho Otce, který je v nebesích7.“

Velice si přál, aby on sám i jeho bratři stále konali skutky, kterými by byl Pán chválen. 7 A říkal jim: „Jako zvěstujete pokoj svými ústy, tak jej ještě ve větší míře mějte ve svých srdcích, aby nikdo skrze vás nebyl stržen ke hněvu nebo k pohoršení; ale aby byli všichni skrze váš pokoj a mírnost přivedeni k pokoji a laskavosti. Protože k tomu jsme povoláni, abychom léčili zraněné, polámané obvazovali8 a zbloudilé přiváděli nazpět. Mnozí lidé se nám mohou zdát být údy ďáblovými, ale i ti se ještě stanou učedníky Kristovými.“

39. Vytýkal jim však přílišnou tvrdost vůči vlastnímu tělu, protože tehdy se bratři příliš oddávali postům a bdění a tělesným trýzněním, aby potlačili všechna tělesná hnutí. Tak se trýznili, že se zdálo, že sami sebe nenávidí9. Když to blažený František viděl a slyšel, vytýkal jim to, jak jsem již řekl, a připomínal, aby se mírnili. Byl tak plný Spasitelovy milosti a moudrosti, že vlídně napomínal, moudře káral a laskavě přikazoval.

5 Z bratří, kteří se dostavili na kapitulu, se nikdo z nich neodvažoval mluvit o světských záležitostech; ale rozmlouvali spolu o životě svatých otců, o dokonalosti některého bratra, nebo jak by mohli lépe dosáhnout milosti našeho Pána.

Jestliže nějaký bratr přicházející na kapitulu zakoušel tělesné nebo světské10 pokušení nebo jiné soužení, všechna pokušení ho opustila tím, že slyšel blaženého Františka, jak nadšeně a lahodně mluví, a viděl ho. Mluvil s nimi totiž s porozuměním, ne jako soudce, ale jako otec s dětmi a lékař s nemocným, aby se na něm naplnilo slovo apoštola: Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych se tím já netrápil11?

 Další

1 Srv. NepŘeh 4,2.

2 Srv. ZávFr 27-28.

3 Srv. Lk 14,11.

4 Srv. Řeh 1,1.

5 Srv. Řeh 2,17.

6 Srv. Řím 8,30.

7 Srv. Mt 5,16.

8 Srv. Ez 34,4.

9 Srv. NepŘeh 22,5.

10 Srv. 1 Jan 2,16.

11 2 Kor 11,29.

 

Přejít nahoru