Oficium o utrpení Páně

Datum vzniku nelze přesně určit, ale podle smíšeného používání francouzského a římského žaltáře lze uvažovat o době přechodu od Nepotvrzené řeholeŘeholi (1221-1223). Je z větší části složeno z úryvků žalmů. Zdálo by se, že František v této modlitbě není příliš originální, ale při bližším pohledu zjistíme, že celé přebírá pouze dva žalmy. Ostatní žalmy jsou poskládány z jednotlivých veršů různých žalmů, z novozákonních citátů a osobních přídavků. Při jeho tvorbě měl František na mysli vždy nějakou situaci z Kristova života a tu se snažil popsat slovy žalmů­. Utrpení Kristovo je sice hlavním tématem této modlitby, ale zdaleka ne jediným, neboť František v ní stačil obsáhnout i tajemství Ježíšova narození, vzkříšení a nanebevstoupení. Název tudíž přesně nevystihuje obsah této modlitby. Rubriky jistě nepocházejí od sv. Františka, neboť o něm mluví ve třetí osobě.

[Úvod]

Začínají žalmy, které uspořádal náš přeblažený otec František k uctění, na památku a ke chvále utrpení Páně. Má se říkat jeden při kterékoliv hodince ve dne či v noci. Začínají od kompletáře Zeleného čtvrtka, protože té noci byl zrazen a zajat náš Pán Ježíš Kristus. A všimni si, že toto oficium blažený František říkal takto: Nejprve říkal modlitbu, kterou nás naučil Pán a Mistr: Nejsvětější Otče náš1 atd. s chválami, totiž: Svatý, svatý, svatý, jak je obsaženo výše2. Po skončení chval s modlitbou začínal tuto antifonu, totiž: Svatá Panno Maria. Žalmy říkal nejprve o svaté Marii; potom říkal jiné žalmy, které [sám] vybral, a na konci všech žalmů, které říkal, říkal žalmy o utrpení. Po skončení žalmu říkal tuto antifonu, totiž: Svatá Panno Maria. Po skončení antifony bylo skončeno oficium3.

[Část I. Pro svaté třídenní velkého týdne a férie během roku]

Ke kompletáři4

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [I]

Bože, tobě jsem oznámil svůj život, * vpiš mé slzy do svého záznamu5.

Všichni moji nepřátelé mi strojí zlo6 * a spolu se umlouvají7.

Zlým za dobré mi odplatili, * nenávistí za mou lásku8.

Za mou lásku na mě žalovali, * já jsem se však modlil9.

Můj svatý Otče10, Králi nebe a země11, nevzdaluj se ode mne, * neboť soužení je blízko a není, kdo by mi pomohl 12.

Moji nepřátelé ustupují zpět, * kdykoli jsem tě volal, poznal jsem, že ty jsi můj Bůh13.

Moji přátelé a blízcí se blíží a stojí proti mně * a moji blízcí se mě straní14.

Odpudil jsi ode mě mé známé, * zošklivil jsi mě před nimi, jsem zrazen, nevyváznu15.

Otče svatý16, nevzdaluj svou pomoc ode mě17, * Bože můj, shlédni a pomoz mi18.

10 Na pomoc mi pospěš, * Pane, Bože mé spásy19.

11 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. * Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Antifona:

Svatá Panno Maria,

nenarodila se mezi ženami na světě tobě podobná,

dcero a služebnice nejvyššího a svrchovaného Krále, nebeského Otce,

Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista,

snoubenko Ducha svatého:

pros za nás se svatým archandělem Michaelem,

se všemi nebeskými mocnostmi

a se všemi svatými

u svého nejsvětějšího milovaného Syna, Pána a Mistra.

Sláva Otci. Jako byla.

Všimni si, že tato výše uvedená antifona se říká při všech hodinkách; a říká se místo antifony, kapitoly, hymnu, verše i modlitby; k hodince četby i ke všem hodinkám podobně. Nic jiného v nich neříkal než tuto antifonu s příslušnými žalmy.

Na konci oficia vždy blažený František říkal:

Dobrořečme Pánu, Bohu živému a pravému20; jemu vždy vzdávejme chválu, slávu, čest, dobrořečení21 a připisujme mu všechna dobra. Amen. Amen. Staň se. Staň se22.

K hodince četby23

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [II]

Pane, Bože mé spásy, * ve dne i v noci před tebou úpím24.

Kéž pronikne k tobě má modlitba, * popřej sluchu mé prosbě25.

Buď mi blízko, vysvoboď mě, * kvůli mým nepřátelům mě zachraň26.

4 Neboť ty jsi mi dal narodit se z lůna, už od prsou mé matky jsi má naděje, * na tebe jsem odkázán už z lůna27.

Už od klína mé matky jsi ty mým Bohem, * nevzdaluj se ode mě28.

Ty znáš mou potupu, mou hanbu * a mé zneuctění.

Před sebou máš všechny, kdo mě sužují29. * Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu30.

Čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl, * čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel31.

Bože, povstali proti mně zpupní lidé, * tlupa mocných mi ukládá o život, neberou na tebe ohled32.

10 Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci, jsem odložen mezi mrtvé33.

11 Ty jsi můj nejsvětější Otec, * můj Král a můj Bůh34.

12 Na pomoc mi pospěš, * Pane, Bože mé spásy35.

K primě36

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [III]

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, * neboť v tebe důvěřuji37.

Utíkám se do stínu tvých křídel, * dokud se nepřežene zkáza38.

Volám ke svému nejsvětějšímu nejvyššímu Otci, * k Pánu, který mi prokazuje dobro39.

Zasáhl z nebe a zachránil mě, * zahanbil ty, kdo po mně šlapou40.

Bůh seslal své milosrdenství a svou pravdu.41 * Vyrval mě mému mocnému nepříteli, těm, kdo mě nenáviděli, kdo mě předčili svou silou42.

Léčku připravili mým nohám, * zkrušili mou duši43.

Vykopali přede mnou jámu, * a sami do ní spadli44.

Připravené je mé srdce, Bože, připravené je mé srdce, * budu zpívat a recitovat žalm45.

Probuď se, má slávo, probuď se, citero a harfo, * ať vzbudím jitřenku46.

10 Budu tě chválit mezi národy, Pane, * budu ti žalmy zpívat mezi pohany47.

11 Protože tvé milosrdenství sahá až do nebe, * tvá pravda až do oblak48.

12 Povznes se až nad nebesa, Bože, * a nad celou zemí ať je tvá sláva49.

Pamatuj, že řečený žalm se vždy říká k primě.

K tercii50

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [IV]

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape, * celý den mě tísní bojem51.

Celý den po mně šlapou moji nepřátelé, * neboť mnoho je těch, kdo proti mně válčí52.

Všichni moji nepřátelé mi chystají zlo, * zlé slovo proti mně nastrojili53.

Ti, kdo hlídali mou duši, * spolu se poradili54.

Vyšli ven * a mluvili o tomtéž55.

Všichni, kdo mě viděli, se mi posmívali, * šklebili rty a potřásali hlavou56.

Já však jsem červ a ne člověk, * na pohanu lidem, na potupu chátře57.

Potupen jsem všemi svými protivníky, a nejvíc sousedy, * známí mají ze mne strach58.

Otče svatý59, nevzdaluj svou pomoc ode mne, * pospěš mě bránit60.

10 Pospěš mi na pomoc, * Pane, Bože mé spásy61!

K sextě62

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [V]

Volal jsem k Hospodinu, * svým hlasem jsem Pána snažně prosil63.

Jemu předkládám svou modlitbu, * o svém soužení mu vypravuji64.

Když můj duch ve mně chřadne, * ty znáš mou stezku65.

Na cestě, po níž kráčím, * mi pyšní nastražili léčku66.

Pohlédl jsem napravo a viděl jsem, * že nebyl nikdo, kdo by se ke mně znal67.

Nemám se kam utéci * a nikdo se nestará o můj život68.

Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, * pohana pokryla mou tvář69.

Svým bratrům stal jsem se cizím, * synům své matky cizincem70.

9  Otče svatý71, horlivost o tvůj dům mě strávila, * padly na mě urážky těch, kdo tě urážejí72.

10 Proti mně se s radostí shlukli, * srotili se proti mně a bili mě znenadání73.

11 Více než mám vlasů na hlavě je těch, * kdo mě bez důvodu nenávidí74.

12 Jsou silní ti, kdo mě nespravedlivě pronásledují, moji nepřátelé; * co jsem neuloupil, to mám vrátit75?

13 Vystoupili falešní svědci, * ptali se mě na to, co nevěděli76.

14 Za dobré zlým se mi odměnili77 a stíhali mě, * protože jsem se o dobro snažil78.

15 Ty jsi můj nejsvětější Otec, * můj Král a můj Bůh79.

16 Pospěš mi na pomoc, * Pane, Bože mé spásy80!

K noně81

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [VI]

Ó vy všichni, kteří jdete kolem, * zpozorněte a pohleďte, je-li bolest jako bolest má82?

Neboť mě obkličuje smečka psů, * tlupa zlosynů mě svírá83.

Pasou se pohledem na mě, * dělí se o můj oděv, losují o můj šat84.

Probodli mi ruce a nohy * a spočítali všechny mé kosti85.

Rozevírají na mě svou tlamu * jako trhající řvoucí lev86.

Roztékám se jako voda, * všechny kosti se mi rozpojily87.

Jako tavící se vosk je mé srdce * v mých útrobách88.

Jako střep vyschla má síla, * jazyk se mi přilepil k patru89.

Do pokrmu mi dali žluč * a v žízni mě napojili octem90.

10 Srazili mě do prachu smrti91 * a rozmnožili bolest mých ran92.

11 Usnul jsem a probudil jsem se93* a můj nejsvětější Otec mě se slávou94 přijal.

12 Otče svatý95, uchopils mě za pravici a podle svého rozhodnutí jsi mě vedl * a se slávou jsi mě přijal96.

13 Vždyť koho mám na nebi; * a když jsem u tebe, co bych chtěl na zemi97?

14 Uznejte, uznejte, že já jsem Bůh, praví Pán, * budu vyvyšován mezi národy, budu vyvyšován na zemi98.

15 Pochválen buď Pán, Bůh Izraele99, který vykoupil duše svých služebníků100 svou vlastní nejsvětější krví101 * a neopustí nikoho, kdo v něho doufá102.

16 A víme, že přichází, * že přijde soudit spravedlivě103.

K večerním chválám104

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [VII]

Všechny národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem105.

Neboť Pán je vznešený, * hrozivý a velký Král nad celou zemí106.

Neboť nejsvětější Otec z nebe, náš Král od pradávna107, * poslal z výše svého milovaného Syna108 a na zemi vykonal spásné činy109.

Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * zaplesej, pole i vše, co je na něm110.

Zpívejte mu píseň novou, * zpívej Pánu, celá země111!

Neboť Pán je veliký a velmi hodný chvály, * budí bázeň nad všechny bohy112.

Vzdejte Pánu, rodiny národů, vzdejte Pánu slávu a čest, * vzdejte Pánu slávu jeho jména113!

Vezměte svá těla a neste jeho svatý kříž114 * a zachovávejte až do konce jeho115 svatá přikázání.

Třes se před ním, celá země, * říkejte mezi národy, že Pán kraloval z kříže116.

Až sem se říká [žalm] od Velkého pátku až do svátku Nanebevstoupení každý den. Na svátek Nanebevstoupení se pak přidávají tyto verše:

10 A vystoupil do nebe a sedí po pravici nejsvětějšího Otce v nebesích, Bůh ať je vyvýšen nad nebesa * a nad celou zemí ať je tvá sláva117.

11 A víme, že přichází, * že přijde soudit spravedlivě118.

Všimni si, že od Nanebevstoupení až do adventu se říká tento žalm každý den stejným způsobem, tj. Všechny národy s výše uvedenými verši, a tam, kde se končí žalm, tj. že přijde soudit spravedlivě, se říká Sláva Otci.

Všimni si, že tyto výše uvedené žalmy se říkají od Velkého pátku až do neděle Zmrtvýchvstání. Tímto způsobem se [také] říkají od svatodušního oktávu až do adventu a od oktávu Zjevení Páně až do neděle Zmrtvýchvstání, s výjimkou nedělí a hlavních svátků, kdy se neříkají; v jiné dny se však říkají každodenně.

 

[Část II. Pro dobu velikonoční]

Na Bílou sobotu, tedy na konci sobotního dne:

Ke kompletáři

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [VIII]

1 Bože, shlédni a pomoz mi, * Pane, na pomoc mi pospěš.

2 Ať jsou zmateni a zaleknou se, * kdo usilují o můj život.

3 Ať se obrátí zpět a zastydí se, * kdo mi přejí zlo.

4 Ať hned s hanbou ustoupí, * kdo se mi posmívají.

5 Ať se v tobě radují a jásají všichni, kdo tě hledají, * ať říkají stále: Pán buď veleben, kdo milují tvou spásu.

6 Já však jsem ubohý a chudý, * Bože, pomoz mi.

7 Ty jsi můj pomocník a zachránce, * Pane, neotálej!119

 

K hodince četby neděle Zmrtvýchvstání

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [IX]

1 Zpívejte Pánu píseň novou, * neboť učinil podivuhodné věci120.

2 Svého milovaného Syna obětovala jeho pravice, * jeho svaté rámě121.

3 Pán uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost122.

4 Onoho dne seslal Pán své milosrdenství * a v noci svou píseň123.

5 Toto je den, který učinil Pán, * jásejme a radujme se z něho124.

6 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, * Pán je Bůh a dopřál nám světlo125.

7 Ať se radují nebesa, ať zajásá země, ať hučí moře se vším, co je naplňuje, * ať plesá pole i vše, co je na něm126.

8 Vzdejte Pánu, rodiny národů, vzdejte Pánu slávu a čest, * vzdejte Pánu slávu jeho jména127!

Až sem se modlí od neděle Zmrtvýchvstání až do svátku Nanebevstoupení každý den při všech hodinkách kromě nešpor, kompletáře a primy. V noci Nanebevstoupení se však přidávají tyto verše:

 

9 Pozemské říše, zpívejte Bohu, * velebte Pána128.

10 Velebte Boha, jenž vystupuje na nebesa nebes * na východě129.

11 Hle, silně dá zaznít svému hlasu, vzdejte slávu Bohu nad Izraelem, * jeho vznešenost a moc je v oblacích130.

12 Podivuhodný je Bůh ve svých svatých, * Bůh Izraele sám dá moc a sílu svému lidu, Bůh buď veleben131! Sláva….

Všimni si, že tento žalm se modlí od Nanebevstoupení Páně až do oktávu svatodušního, každý den s výše uvedenými verši, při hodince četby, tercii, sextě a noně a říká se Sláva Otci tam, kde se říká: Bůh buď veleben, a ne jinde.

Také si všimni, že stejným způsobem se modlí pouze při hodince četby o nedělích a hlavních svátcích od oktávu svatodušního až do adventu a od oktávu Zjevení Páně až do Zeleného čtvrtka, neboť v onen den Pán se svými učedníky pojedl velikonoční večeři; nebo se může modlit jiný žalm při hodince četby nebo při večerních chválách, jak je libo, totiž Budu tě oslavovat, Pane atd. (Žl 29[30]), jak je uvedeno v žaltáři; a to od neděle Zmrtvýchvstání až do svátku Nanebevstoupení, ne však déle.

 

K primě

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou,

jako výše [Žalm III]

 

K tercii, k sextě a k noně

Modlí se žalm: Zpívejte, jako výše [Žalm IX]

 

K večerním chválám

Žalm: Všechny národy, jako výše [Žalm VII]

 

[Část III. Pro neděle a hlavní svátky]

Začínají další žalmy, které podobně uspořádal náš nejblaženější otec František a které se mají říkat místo výše uvedených žalmů o utrpení Páně o nedělích a hlavních svátcích od oktávu svatodušního až do adventu a od oktávu Zjevení až do Zeleného čtvrtku; zajisté chápeš, že se mají modlit v onen den, protože je Pánova pascha.

 

Ke kompletáři

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Bože, shlédni, jak je uvedeno v žaltáři [Žalm VIII]

 

K hodince četby

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Zpívejte, jako výše [Žalm IX]

 

K primě

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, jako výše [Žalm III]

 

K tercii

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [X]

1 Jásejte Pánu, všechny země, opěvujte jeho jméno, * vzdejte slávu jeho chvále132.

2 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy, Pane. * Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé133.

3 Ať se ti klaní celá země a ať ti zpívá, * ať opěvuje tvé jméno134.

4 Pojďte, slyšte všichni, kdo se bojíte Boha, budu vám vyprávět, * co prokázal mé duši135.

5 Svými ústy jsem k němu volal, * velebil jsem ho svým jazykem136.

6 Ze svého svatého chrámu uslyšel můj hlas, * mé volání proniklo k jeho sluchu137.

7 Velebte národy, našeho Pána, * a rozhlašujte jeho chválu138.

8 V něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit národy ho budou všechny139.

9 Požehnaný Pán, Bůh Izraele, * on sám koná divy140.

10 A požehnané jeho slavné jméno na věky, * jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se, staň se141!

K sextě

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [XI]

1 Kéž tě Pán vyslyší ve dni soužení, * ať tě ochrání jméno Jakubova Boha142.

2 Kéž ti ze svatyně sešle pomoc, * ať tě podpoří ze Siónu143.

3 Kéž má na paměti všechny tvé oběti * a tvůj celopal ať je hojný144.

4 Kéž ti dá, po čem touží tvé srdce, * a splní každý tvůj záměr145.

5 Budeme jásat nad tvým vítězstvím, * budeme slavit jméno Pána, svého Boha146.

6 Kéž Pán splní všechna tvá přání. Nyní vím, že147 Pán poslal svého Syna148 Ježíše Krista * a národy bude soudit spravedlivě149.

7 Pán se stal útočištěm chudáků, pomocníkem v každém protivenství a soužení, * v tebe ať doufají, kdo znají tvé jméno150.

8 Požehnán buď Pán, můj Bůh151, neboť se stal mým ochráncem a mým útočištěm * v den mého soužení152.

9 Zastánce můj, tobě budu zpívat, neboť Bůh je mým ochráncem, * můj Bůh, mé milosrdenství153.

K noně

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [XII]

1 V tebe jsem, Pane, doufal, nechť nejsem zahanben navěky, * ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď154.

2 Nakloň ke mně svůj sluch * a zachraň mě155.

3 Buď mi Bohem ochráncem a opevněným místem, * abys mě zachránil156.

4 Neboť ty jsi, Pane, má vytrvalost, * Pane, má naděje od mého mládí157.

5 V tobě jsem měl oporu už v lůně, od klína mé matky ty jsi mým ochráncem, * vždycky tě budu chválit158.

6 Ať jsou má ústa plná chvály, abych opěvoval tvou slávu * a tvou vznešenost po celý den159.

7 Vyslyš mě, Pane, vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, * shlédni na mě se svým nesmírným slitováním160.

8 Neskrývej svou tvář před svým služebníkem, * vždyť se trápím, rychle mě vyslyš161.

9 Požehnaný je Pán, můj Bůh,162 neboť se stal mým zastáncem a mým útočištěm * v den soužení mého163.

10 Můj pomocníku, tobě budu zpívat, neboť Bůh je můj zastánce, * můj Bůh, mé milosrdenství164.

 

K večerním chválám

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Všechny národy, jako výše [Žalm VII]

 

[Část IV. Pro dobu adventní]

Začínají jiné žalmy, které podobně uspořádal náš nejblaženější otec František, které se mají modlit místo výše uvedených žalmů o utrpení Páně od doby adventní až po vigilii Narození [Páně], a ne déle.

 

Ke kompletáři

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [XIII]

1 Jak dlouho budeš na mě, Pane, docela zapomínat? * Jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?

2 Jak dlouho se budu starostí zmítat ve své duši, * s tím každodenním smutkem ve svém srdci?

3 Jak dlouho se nade mnou bude vypínat můj nepřítel? * Shlédni a vyslyš mě, Pane, můj Bože!

4 Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti, * aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho“.

5 Ti, kdo mě souží, budou jásat, že jsem klesl. * Já jsem však doufal v tvé slitování.

6 Pro tvou pomoc zajásá mé srdce; zazpívám Pánu, který mě zahrnul dobrem, * a budu chválit jméno nejvyššího Pána.165

K hodince četby

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [XIV]

1 Vzdávám ti chválu, Pane,166 nejsvětější Otče, Králi nebe a země167, * neboť jsi mě potěšil168.

2 Ty jsi Bůh, můj spasitel, * důvěřuji a nebudu se bát169.

3 Pán je mou silou i mou chválou, * stal se mou spásou170.

4 Tvá pravice, Pane, velkolepá v síle, tvá pravice, Pane, zdrtí nepřítele, * z výše své slávy rozmetáš mé protivníky171.

5 Ať to vidí ubožáci a radují se, * hledejte Boha a vaše duše pookřeje172.

6 Ať ho chválí nebe i země, * moře se vším, co se v nich hemží173.

7 Neboť Bůh zachrání Sión * a vystaví judská města174.

8 Budou tam bydlit * a obdrží je v dědictví175.

9 Vlastnit je bude potomstvo jeho služebníků, * budou v nich bydlet, kdo milují jeho jméno176.

K primě

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Smiluj se, Bože, smiluj se nade mnou, jako výše [Žalm III]

 

K tercii

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Jásejte Pánu, jako výše [Žalm X]

 

K sextě

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Kéž tě Pán vyslyší, jako výše [Žalm XI]

 

K noně

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: V tebe jsem, Pane, doufal, jako výše [Žalm XII]

 

K večerním chválám

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm: Všechny národy, jako výše [Žalm VII]

Všimni si také, že se nemodlí celý žalm, ale jen do verše: Třes se před ním celá země; jistě chápeš, že se říká celý verš: Vezměte svá těla. Na konci tohoto verše se říká Sláva Otci a tak se to modlí při nešporách každý den od adventu až do vigilie Narození Páně.

 

[Část V. Pro dobu vánoční až do oktávu Zjevení Páně]

 

K večerním chválám v den Narození Páně

Antifona: Svatá Panno Maria

Žalm [XV]

1 Plesejte Bohu, který nám pomáhá177, * jásejte Pánu, Bohu živému a pravému, radostným hlasem178.

2 Protože Pán je vznešený, * hrozný a veliký Král nad celou zemí179.

3 Neboť nejsvětější Otec z nebe, náš Král od pradávna180, seslal z výsosti svého milovaného Syna181 * a [on] se narodil z blahoslavené Panny, svaté Marie.

4 On mě bude vzývat: „Ty jsi můj Otec“182 * a já ho ustanovím prvorozeným [synem], nejvyšším mezi králi země183.

5 Onoho dne seslal Pán své milosrdenství * a za noci svou píseň184.

6 Toto je den, který učinil Pán, * jásejme a radujme se z něho185.

7 Vždyť nejsvětější milovaný syn je nám dán a narodil se pro nás186 na cestě a položen je do jeslí187, * protože neměl místo v zájezdním útulku188.

8 Sláva na výsostech Pánu Bohu * a na zemi pokoj lidem dobré vůle189.

9 Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * zaplesej, pole i vše, co je na něm190.

10 Zpívejte mu píseň novou, * zpívej Pánu celá země191!

11 Neboť Pán je veliký a velmi hodný chvály, * budí bázeň nad všechny bohy192.

12 Vzdejte Pánu, rodiny národů, vzdejte Pánu slávu a čest, * vzdejte Pánu slávu jeho jména193!

13 Vezměte svá těla a neste jeho svatý kříž194 * a zachovávejte až do konce jeho195 svatá přikázání.

Všimni si, že tento žalm se modlí od Narození Páně až do oktávu Zjevení Páně při všech hodinkách. Chce-li se někdo modlit toto oficium blaženého Františka, ať se ho modlí takto: nejprve ať se modlí Otče náš s chválami, totiž Svatý, svatý, svatý. Po skončení chval s modlitbou – viz výše – ať začne antifona Svatá Panno Maria s žalmem, který je stanoven pro každou hodinku denní i noční. A nechť se to modlí s velkou úctou.

 Další

1 V tomto případě nemá rubrika na mysli Parafrázi na Otčenáš, ale jen pozměněnou modlitbu Páně, která začínala slovem nejsvětější.

2 Jde o Chvály ke každé hodince.

3 Tímto drobným písmem uvádíme rubriky (červeně psané poznámky písařů), které doprovázejí text Františkovy modlitby a vysvětlují, kdy a jak se mají žalmy modlit.

4 Tento žalm se snaží vyjádřit, co prožíval Pán oné noci v zahradě Getsemanské.

5 Žl 55[56],8-9.

6 Srv. Žl 40[41],8.

7 Srv. Žl 70[71],10.

8 Žl 108[109],5.

9 Žl 108[109],4.

10 Jan 17,11.

11 Srv. Mt 11,25.

12 Žl 21[22],12.

13 Žl 55[56],10.

14 Žl 37[38],12.

15 Žl 87[88],9.

16 Jan 17,11.

17 Žl 21[22],20.

18 Žl 70[71],12.

19 Žl 37[38],23.

20 1 Thes 1,9.

21 Srv. Zj 4,9.

22 Žl 40[41],14.

23 Žalm k hodince četby se nedá jednoduše vztáhnout k určité scéně z Kristova utrpení (snad by mohlo jít o noc ve vězení v domě velekněze), ale ve zmínce o tlupě mocných ve verši 9 můžeme vidět Ježíše před veleknězem.

24 Žl 87[88],2.

25 Žl 87[88],3.

26 Žl 68[69],19.

27 Žl 21[22],10.

28 Žl 21[22],11-12.

29 Žl 68[69],20.

30 Žl 68[69],21.

31 Žl 68[69],21.

32 Žl 85[86],14.

33 Žl 87[88],5-6.

34 Srv. Žl 43[44], 5.

35 Žl 37[38],23.

36 První hodinka se ve středověku tradičně vztahovala na scénu Ježíše před Pilátem. Je prodchnuta důvěrou k Bohu. Sv. František ve svých hodinkách ignoruje laudy, tedy oficiální ranní chvály. Příčinou je zřejmě skutečnost, že laudy byly prakticky degradovány na jakýsi přívěšek matutina, které se modlilo v noci, zatímco prima se modlila ráno – pro sv. Františka tak zaujímá místo ranní modlitby. Po reformě II. vatikánského koncilu byla tato hodinka z breviáře vypuštěna a z laud se staly skutečné ranní chvály, takže lze žalmy určené pro primu přiřadit k nim.

37 Žl 56[57],2.

38 Žl 56[57],2.

39 Žl 56[57],3.

40 Žl 56[57],4.

41 Žl 56[57],4.

42 Žl 17[18],18.

43 Žl 56[57],7.

44 Žl 56[57],7.

45 Žl 56[57],8.

46 Žl 56[57],9.

47 Žl 56[57],10.

48 Žl 56[57],11.

49 Žl 56[57],12.

50 Třetí hodinka (devátá hodina dopolední) připomínala Kristovo bičování, trním korunování a výsměch davu.

51 Žl 55[56],2.

52 Žl 55[56],3.

53 Žl 40[41],8.

54 Žl 70[71],10.

55 Žl 40[41],7-8.

56 Žl 21[22],8.

57 Žl 21[22],7.

58 Žl 30[31],12.

59 Jan 17,11.

60 Žl 21[22],20.

61 Žl 37[38],23.

62 Šestá hodinka (poledne) je hodinou Kristova ukřižování.

63 Žl 141[142],2.

64 Žl 141[142],3.

65 Žl 141[142],4.

66 Žl 141[142],4.

67 Žl 141[142],5.

68 Žl 141[142],5.

69 Žl 68[69],8.

70 Žl 68[69],9.

71 Jan, 17,11.

72 Žl 68[69],10.

73 Žl 34[35],15.

74 Žl 68[69],5.

75 Žl 68[69],5.

76 Žl 34[35],11.

77 Žl 34[35],12.

78 Žl 37[38],21.

79 Žl 43[44],5.

80 Žl 37[38],23.

81 Devátá hodinka (třetí hodina odpolední) je dobou Kristova umírání na kříži. Proto se sv. František tímto žalmem snaží nahlédnout do Ježíšova srdce v době jeho smrtelné agónie a jeho spočinutí u Otce (od verše 11).

82 Pláč 1,12.

83 Žl 21[22],17.

84 Žl 21[22],18.

85 Žl 21[22],17-18.

86 Žl 21[22],14.

87 Žl 21[22],15.

88 Žl 21[22],15.

89 Žl 21[22],16.

90 Žl 68[69],22.

91 Žl 21[22],16.

92 Žl 68[69],27.

93 Žl 3,6.

94 Žl 72[73],24.

95 Jan 17,11.

96 Žl 72[73],23-24.

97 Žl 72[73],25.

98 Žl 45[46],11.

99 Lk 1,68.

100 Žl 33[34]23.

101 Srv. Zj 5,9.

102 Žl 33[34],23.

103 Srv. Žl 95[96],13.

104 Tímto žalmem sv. František oslavuje Krista vzkříšeného a vyzývá k jeho chvále i celé stvoření. Ve verši 8 se však vrací k hlavnímu tématu celého oficia a vyzývá k přijetí kříže, neboť právě touto cestou šel Pán ke vzkříšení.

105 Žl 46[47],2.

106 Žl 46[47],3.

107 Žl 73[74],12.

108 Srv. 1 Jan 4,9.

109 Žl 73[74],12.

110 Žl 95[96],11-12.

111 Žl 95[96],1.

112 Žl 95[96],4.

113 Žl 95[96],7-8.

114 Srv. Lk 14,27; Jan 19,17.

115 Srv. 1 Petr 2,21.

116 Žl 95[96],9-10.

117 Žl 56[57],12.

118 Srv. Žl 95[96],13.

119 Žl 69[70],2-6.

120 Žl 97[98],1.

121 Srv. Žl 97[98],1.

122 Žl 97[98],2.

123 Srv. Žl 41[42],9.

124 Žl 117[118],24.

125 Žl 117[118],26-27.

126 Žl 95[96],11 -12.

127 Žl 95[96],7-8.

128 Žl 67[68],33.

129 Žl 67[68],33-34.

130 Žl 67[68],34-35.

131 Žl 67[68],36.

132 Žl 65[66],1-2.

133 Žl 65[66],3.

134 Žl 65[66],4.

135 Žl 65[66],16.

136 Žl 65[66],17.

137 Žl 17[18],7.

138 Žl 65[66],8.

139 Žl 71[72],17.

140 Žl 71[72],18.

141 Žl 71[72],19.

142 Žl 19[20],2.

143 Žl 19[20],3.

144 Žl 19[20],4.

145 Žl 19[20],5.

146 Žl 19[20],6.

147 Žl 19[20],6-7.

148 Srv. 1 Jan 4,9.

149 Žl 9,9.

150 Žl 9,10-11.

151 Žl 143[144],1.

152 Srv. Žl 58[59],17.

153 Žl 58[59],18.

154 Žl 70[71],1-2.

155 Žl 70[71],2.

156 Žl 70[71],3.

157 Žl 70[71],5.

158 Žl 70[71],6.

159 Žl 70[71],8.

160 Žl 68[69],17.

161 Žl 68[69],18.

162 Žl 143[144],1.

163 Srv. Žl 58[59],17.

164 Žl 58[59],18.

165 Žl 12[13],1-6.

166 Iz 12,1.

167 Srv. Mt 11,25.

168 Iz 12,1.

169 Iz 12,2.

170 Iz 12,2; Ex 15,2.

171 Ex 15,6-7.

172 Žl 68[69],33.

173 Žl 68[69],35.

174 Žl 68[69],36.

175 Žl 68[69],36.

176 Žl 68[69],37.

177 Žl 80[81],2.

178 Žl 46[47] 2.

179 Žl 46[47],3.

180 Žl 73[74],12.

181 Srv. 1 Jan 4,9.

182 Žl 88[89],27.

183 Žl 88[89],28.

184 Srv. Žl 41[42],9.

185 Žl 117[118],24.

186 Srv. Iz 9,5.

187 Srv. Lk 2,12.

188 Srv. Lk 2,7.

189 Srv. Lk 2,14.

190 Žl 95[96],11-12.

191 Žl 95[96],1.

192 Žl 95[96], 4.

193 Žl 95[96],7-8.

194 Srv. Lk 14,27; Jan 19,17.

195 Srv. 1 Petr 2,21.

 

Přejít nahoru