PŘI III. NOKTURNU

15. Antifony

VII. K slovům nové milosti

pečlivě přiklání srdce,

o významu slova pokání

je jeho kázání prosté.

VIII. K pravému míru ty vede,

jimž daleká byla spása,

cestu spásy a pokoje

v moci Ducha hlásá.

IX. Aby nově zrození získali

světcových zásluh dary,

nové jim dává zřízení:

cestou jít prostoty.

16.

V. Boží zákon mu ovládá srdce.

O. Proto nevrávorají jeho kroky1.

17. Responsoria

Autor: kardinál Tomáš z Capui

VII. O. Polem těla pohrdl František,

po zemi kráčí a láme klasy,

jak čisté zrno, když plevy odletí,

do stodoly nejvyššího Krále vchází.

V. Smrtí s živým spojen Chlebem,

po svém konci žije životem.

Autor: Řehoř IX.

VIII. O. Živí svatý František

ze stodoly chudoby

Kristův zástup hladový,

ať na cestě nezemdlí,

cestu otevírá do slávy.

V. Ve vlasti bohatý vládne,

krále si podřizuje,

z hojnosti chudoby

chudobou obohacuje.

IXa. O. V nebeském pak světle spatří

mnohé věci budoucí,

šest bratří, otec sedmý.

Nejmenší mezi menšími

úděl předpovídá přeslavný

maličkému stádu.

V. I poslední halíř vin

bude mu zcela odpuštěn,

odkrývá mu zjevení.

IXb. O. Odkrývá mnoho skrytého,

a pak přijímá osmého,

sdružuje bratří dvojice,

k národům různým vyslance:

pokorní mají všichni být,

v trpělivosti soutěžit.

V. K zemi se vrhá stádo poslušné,

pastýř je objímá vzpřímené,

z jeho polibků přešťastné.

IXc. O. „Jděte,“ praví, „a na Pána,

který dá všechno k životu,

složte své starosti.“

Bratřím tak uzavírá

slepou stezku

zlé, klamné žádostivosti.

V. Srdce tak zbavené starostí

v opascích peníze svázané

na zítra neukládá.

IXd. O. Když se vyslaní navrátí,

je počet bratří doplněn

na dvakrát šest.

Papež Inocenc potvrdí

pravidla napsaná světcem

a přikáže jim kázat.

V. Hřivnu František užívá,

co dostal, důvodem je

k získání prospěchu.

 Další

1 Žl 36[37],31.

Přejít nahoru