PRO I. NEŠPORY

1. Antifony

I. Katolík duší i tělem,

František byl apoštolem;

církve římské učení

hlásal a vždy zachovával,

kněžím úctu stále vzdával,

to pro jejich svěcení.

II. Povstal v době Inocence,

zářil jako jasné slunce

v čase Honoriově;

nástupce, Řehoř Devátý,

přidal vyšší věnec zlatý

slávě divotvůrcově.

III. Toho si zvolil za otce,

když byl menších bratří stádce

představeným pokorným;

že se Svatým otcem stane,

František mu nečekaně

zjevil slovem prorockým.

IV. Z evangelního slova

pevná víra Františkova

nezrušila písmeno;

jho Kristovo sladké bylo,

jeho břímě netížilo

Františkovo rameno.

V. Tvorům rozkazuje směle

ten, který se oddal cele

svého Tvůrce příkazu;

a co radost přináší mu,

vrací Stvořiteli svému

k jeho slávě bez kazu.

2. Krátké čtení

Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu1.

O. Bohu díky.

3. Hymnus

Složil Řehoř IX.

I. Potomek přišel z nebe

a nových užíval divů;

otevřel nebe pro slepé

a suchou nohou

II. moře bohatý překročil.

Egypťany oloupil, chudoby však

obsah ni jméno nezradil,

chudákům zdál se šťastným.

III. Vystoupil s apoštoly

na horu světla nového.

Na statcích chudoby

František Kristu nabídl:

IV. „Postavím tři stany,“

dle přání Šimonova;

tak neopustil milost ani

význam jeho jména.

V. Zákonu, Proroku, Milosti

poslušnost věnuje s vděkem,

Hodinky k Trojici

slavným slaví svátkem.

VI. Pak opraví odvážně,

ač host, útulek hostům trojí,

Kristu chrám zasvěcuje

blažených lidských duší.

VII. Dům, bránu i hrob2

navštěvuj, otče Františku;

a bídný Evy rod

probuď ze smrti spánku. Amen.

4.

V. Oroduj za nás, blažený Františku,

O. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

5. Antifona k Magnificat

Ó, úžase a radosti,

ó, muži, soudce myslí:

ty vojska našeho

voze i vozataji;

ohnivé čtyřspřeží

před očima bratří

tě odvezlo proměněného

do sluneční podoby.

Znameními zářící

budoucnost věštící Duch proroků

na tobě spočinul dvojnásobný.

Stůj při svých ubohých,

otče Františku, potomcích,

vždyť nářek tvých oveček vzrůstá.

6. Modlitba

Bože, ty pro zásluhy blaženého Františka rozmnožuješ v církvi stále nové potomstvo, dej nám, když ho následujeme, abychom pohrdali pozemskými věcmi a stále se radovali z účasti na nebeských darech. Skrze našeho Pána …

 Další

1 Gal 6,14.

2 Zřejmě jde o poukaz na tři zázračná vzkříšení z mrtvých: první je dcera Jairova, která byla vzkříšena v domě (Lk 8,40n); druhým je syn vdovy z Naimu, kterého Kristus vzkřísil u bran města (Lk 7,11n); a třetím je Lazar, který se již nacházel v hrobě (Jan 11,17n).

Přejít nahoru