KE CHVÁLÁM

18. Antifony

I. Svatý František, předchozími

horlivými modlitbami

o svém úkolu poučen,

jen sám sobě nechce žíti,

druhým chce prospívati,

Boží horlivostí veden.

II. Obcházel a všude kázal,

lidmi vyučen nebyl,

nad tím žasnou učení;

svého vůdce nového

nové následuje vojsko,

slovy ctností hovoří.

III. Uspořádá zde tři řády:

menších bratří

první zve se,

prostřední je chudých paní,

kajícníků je ten třetí,

pohlaví ta přijme obě.

IV. Vyučen učitelkou milostí,

poučen zkušeností,

vše, co dokonalost žádá,

bratřím všechno předloží,

svými skutky, také řečí,

jež je sladká, medu plná.

V. Chválil i učil chválit,

vždy hotov byl velebit

a chválit Spasitele;

vyzývá zemskou zvěř,

ptactvo i tvory jiné

ke chvále Tvůrce.

19. Hymnus

Složil kardinál Ranierio Capocci z Viterba

I. Tleskej, zástupe chudoby,

otcem chudobným bohatý,

nabízej číše chvály plné,

z prsu svatého lisované.

II. Je bezúhonným, přímým, pokorným

strůjcem pokoje laskavým,

je světlem zářícím jasně

v hliněné, křehké nádobě.

III. Chatrným šatem oděný,

hoří svatými plameny,

přemáhá žár i mráz života,

Krista když nese stigmata.

IV. Přemáhá svět i tělo své

i nepřátele drtí zlé,

vítěz si zlato zasloužil,

když zlaté cestě vyučil.

V. Chudý a nahý odchází,

bohatý do nebe vchází,

rozsévá ctností dary,

potírá nemocí rány.

VI. Otče pravých ubohých,

učiň nás chudými duchem,

ať za druhy své nebešťané

přijmou od zkázy zachráněné.

VII. Otci, Zrozenému i Těšiteli

buď čest i moc i sláva;

ať nebe světce zásluhou

nám věčnou radost dává! Amen.

20.

V. Oroduj za nás, blažený Františku.

O. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

21. Antifona k Zachariášovu kantiku

Mučedníku touhy, Františku,

snažně a plný soucitu

za tím kráčíš,

jehož mučeného nacházíš

v knize, cos otevřel.

Nazíráš ve vzduchu

serafa na kříži,

z té chvíle si neseš

na rukou, nohou, v boku

obraz Kristových ran.

Shlédni na své stádo,

jemuž dřív sinalou a drsnou,

nyní po šťastném přechodu

těla oslavenou podobu

jsi ukázal.

 Další

Přejít nahoru