List vládcům lidu

František Gonzaga, generální ministr řádu v letech 1579-1587, se ve svém historickém díle De origine seraphicae religionis franciscanae zmiňuje o tom, že Jan Parenti, první španělský provinciál a pozdější generální ministr, přinesl kopii tohoto listu do Španělska. Ačkoliv se latinský text dochoval jen u Lukáše Waddinga, a do té doby tedy schází v rukopisné tradici, je autenticita listu potvrzena jak vnitřními kritérii (stylistika je podobná jako u ostatních listů sv. Františka), tak i Druhým listem kustodům, který ho výslovně jmenuje. František pod dojmem své cesty na Východ reaguje na islámské muezziny. Nebojí se oslovit i všechny tehdejší světské autority, aby jim připomněl jejich zodpovědnost před Bohem. Vzhledem k tomu lze datum sepsání listu odhadnout na rok 1220.

Všem starostům, radním, soudcům a vládcům kdekoliv na zemi i všem ostatním, ke kterým tento list dojde, bratr František, váš v Pánu Bohu malý a opovrženíhodný služebník, posílá pozdrav a všem vám přeje pokoj.

Uvažte a pohleďte, že den smrti se blíží1. Proto vás s úctou prosím, jak jen mohu, abyste pro péči a starosti tohoto světa2, které máte, nezapomínali na Pána a neodchylovali se od jeho přikázání, protože všichni, kdo na něho zapomínají a odchylují se od jeho přikázání, jsou prokletí3 a Pán na ně zapomene4. A až přijde den smrti, všechno, co si mysleli, že mají, bude jim odňato5. A oč moudřejší a mocnější budou na tomto světě, o to větší trápení6 budou podstupovat v pekle.

Proto vám, moji pánové, naléhavě radím, abyste odložili všechnu péči a starost a abyste laskavě přijímali nejsvětější tělo a nejsvětější krev našeho Pána Ježíše Krista v jeho svaté připomínce. A tak velkou čest prokazujte Pánu mezi lidem vám svěřeným, aby každý večer bylo nějakým poslem nebo nějakým jiným znamením ohlašováno, že všemohoucímu Pánu Bohu má všechen lid vzdávat chvály a díky. A jestliže to neuděláte, vězte, že máte před svým Pánem Bohem Ježíšem Kristem v den soudu skládat účty7.

Ti, kdo tento dopis budou mít u sebe a budou ho zachovávat, ať vědí, že jim Pán Bůh žehná.

 Další

1 Srv. Gn 47,29.

2 Srv. Mt 13,22.

3 Srv. Žl 118[119],21.

4 Ez 33,13.

5 Srv. Lk 8,18.

6 Srv. Mdr 6,7-8.

7 Srv. Mt 12,36.

Přejít nahoru