List Ermentrudě

Na rozdíl od listů sv. Anežce České, o jejichž původu a pravosti nejsou dnes pochybnosti, nemůžeme totéž říci o Listu Ermentrudě z Bruges. Ten se totiž nachází pouze ve Waddingově sbírce Annales Minorum (ad annum 1257), ale nedochoval se v žádných jiných rukopisech (alespoň se je zatím nepodařilo nalézt). Wadding píše sice o dvou listech, které sv. Klára napsala dceři kolínského fojta, ale pak je shrnuje do listu jediného. Obsahově je tento list velmi blízký listům sv. Anežce, ale svým stylem se poněkud liší od ostatních Klářiných spisů – není divu, vždyť ho takto nenapsala Klára, ale někdo z jejích dvou listů vyrobil kompilát.

1 Nejdražší sestře Ermentrudě1 [posílá] Klára z Assisi, pokorná služebnice Ježíše Krista, pozdrav a pokoj.

2 Vím, nejmilejší sestro, že jsi šťastně a s pomocí Boží milosti utekla z bahna světa; 3 proto se raduji a blahopřeji ti a také se raduji, že odhodlaně kráčíš spolu se svými dcerami po stezkách ctností.

4 Buď, nejmilejší, věrná tomu,

jemuž jsi to slíbila, až do smrti,

on tě totiž ověnčí vavřínem života2.

5 Krátká je tato naše námaha,

ale odměna je věčná;

ať tě nezmate ruch světa,

který prchá jako stín3;

6 ať tě neobloudí prázdné obrazy klamného světa;

zacpi si uši před syčením pekla

a silou překaz jeho snahy;

7 ochotně vydrž protivné zlo

a pro úspěchy se nepovyšuj:

to první víru žádá, druhé potřebuje;

8 co jsi Bohu slíbila, to mu věrně dávej

a on ti odplatí.

9 Nejmilejší, pohleď na nebe,

které nás zve,

a vezmi kříž a následuj4 Krista,

který jde před námi;

10 vždyť po rozličném a mnohém utrpení

skrze něho vstoupíme do jeho slávy5.

11 Miluj z celého srdce Boha6

a Ježíše, jeho Syna,

ukřižovaného pro nás hříšné,

ať z tvé mysli nikdy nevymizí vzpomínka na něho;

12 stále rozjímej o tajemství kříže

a o úzkostech matky, stojící pod křížem7.

13 Stále se modli a bdi8.

14 A dílo, které jsi dobře začala, stále dovršuj

a službu, kterou jsi přijala,

ve svaté chudobě

a upřímné pokoře vykonávej9.

15 Neboj se, dcero,

Bůh je věrný ve všech svých slovech

a svatý ve všech svých činech10,

vylije na tebe a na tvé dcery

své požehnání;

16 a bude vaším pomocníkem a nejlepším utěšitelem;

on je náš vykupitel a naše věčná odměna.

17 Prosme Boha za sebe navzájem11,

tak totiž jedna druhé břemeno lásky poneseme

a snadno naplníme Kristův zákon12.

Amen.

 

1 Ermentruda, dcera kolínského fojta, se roku 1240 vydala na velkou pouť. Dorazila do Bruges, kde se usadila a žila tam asi 12 let jako poustevnice, kolem níž se vytvořilo společenství podobně smýšlejících žen. Když se pak doslechla o svaté Kláře, vydala se na další pouť do Assisi a do Říma. Se svatou Klárou se však již nesetkala, neboť ta zemřela před jejím příchodem do Assisi. Po návratu do Bruges přeměnila Ermentruda svou poustevnu na klášter chudých sester a pak založila několik dalších klášterů ve Flandrech.

2 Srv. Jak 1,12.

3 Srv. Job 14,2.

4 Srv. Lk 9,23.

5 Srv. Sk 14,22; Lk 24,26.

6 Srv. Dt 11,1; Lk 10,27.

7 Srv. Jan 19,25.

8 Srv. Mt 26,41; 2 Tim 4,5.

9 Srv. 2 Tim 4,5.7.

10 Žl 144[145],13.

11 Jak 5,16.

12 Gal 6,2.

Přejít nahoru