Rubrika

Tři druhové blaženého Františka napsali těchto několik záznamů o jeho životě a jednání ve světě, o jeho podivuhodném a dokonalém obrácení a o dokonalosti původu a základu Řádu, jaká byla v něm a v prvních bratřích.

List

1. Důstojnému otci v Kristu, bratru Crescenciovi, z Boží milosti generálnímu ministrovi, bratr Lev, bratr Rufín a bratr Anděl, kdysi druhové blaženého Františka, ač nehodní, vzkazují povinnou a oddanou úctu v Pánu.

2 Protože z příkazu vašeho i minulé generální kapituly jsou bratři povinni posílat vaší důstojnosti zprávy o znameních a zázracích blaženého otce Františka, které mohou znát nebo objevit, 3 rozhodli jsme se, protože jsme s ním, ač nehodní, po delší čas žili, oznámit vaší svatosti zcela pravdivě některé z mnoha událostí jeho života, které jsme viděli buď sami, nebo o nichž jsme se mohli dozvědět od jiných svatých bratří, 4 zvláště od bratra Filipa, vizitátora Chudých paní, bratra Ilumináta z Arky, bratra Massea z Marignana, bratra Jana, který byl druhem ctihodného otce bratra Jiljího 5 a který se od onoho svatého bratra Jiljího mnoho dozvěděl, a také od bratra Bernarda, svaté paměti, prvního druha blaženého Františka.

6 Také jsme se nespokojili s tím, že bychom vypsali jen zázraky, které svatost pouze potvrzují, ale nepůsobí. 7 Ale spíše jsme chtěli ukázat význačné rysy jeho svatého života a jeho pevnou vůli ke zbožnému a dobrému. To vše ke chvále a slávě Nejvyššího Boha1, i zmíněného přesvatého otce, a k povzbuzení všech, kdo chtějí jít v jeho šlépějích. 8 Nepsali jsme na způsob legendy, protože ty jsou o jeho životě a zázracích již sestaveny, 9 ale spíše jsme jakoby na krásné louce utrhli pár květin, podle našeho výběru těch nejkrásnějších. A také jsme nesledovali dějinný sled událostí, 10 ale  opomíjeli jsme mnohé, o čem se pravdivě a květnatě mluví ve zmíněných legendách.

11 Uznáte-li to za správné, můžete těchto několik příběhů k těmto legendám přidat. 12 Máme totiž za to, že kdyby je znali oni ctihodní mužové, kteří zmíněné legendy vytvořili, jistě by se o nich zmínili a ozdobili by je svou výřečností, a tak je zanechali na památku budoucím pokolením.

13 Kéž vaše svatá důstojnost zcela prospívá v Pánu Ježíši Kristu, v němž se vaší svatosti jako vaši synové pokorně a oddaně poroučíme.

14 Dáno v místě Grecciu, 11. 8. 1246.

 Další

1 Srv. Flp 1,11.

Přejít nahoru