Chvály ke každé hodince

Tyto chvály pocházejí pravděpodobně z posledních let života sv. Františka, ale blíže datum jejich vzniku určit zatím nedokážeme. Jejich účelem je připravit modlícího se na modlitbu církevních hodinek (breviáře) tím, že mu ukazují velikost, svatost a dobrotu Boha, který si zaslouží čest a chválu. Všechny úvody v rukopisech připisují toto dílo sv. Františkovi. Nejdelší a nejstarší z nich (z assiského kodexu) praví: Začínají chvály, které uspořádal náš nejblaženější otec František a říkal je ke každým hodinkám ve dne i v noci a před oficiem blažené Panny Marie počínaje takto: Nejsvětější Otče náš, jenž jsi na nebesích atd. se Sláva Otci. Potom ať se říkají chvály:

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, který je, který byl a který přijde1.

Chvalme2 a vyvyšujme ho na věky3.

Hoden jsi, Pane, náš Bože, přijmout chválu, slávu a čest i dobrořečení4.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Hoden je Beránek, který byl zabit, přijmout moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i dobrořečení5.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému:

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Dobrořečte Pánu všechna díla Páně6.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí7:

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Ať ho, slavného, chválí nebesa i země8.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

8 A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemí a moře i vše, co je v něm9.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

10 Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Chvalme a vyvyšujme ho na věky.

Modlitba: 11 Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a svrchovaný Bože, všechno dobro, svrchované dobro, celé dobro, ty jediný jsi dobrý10, tobě vzdáváme všechnu chválu, všechnu slávu, všechen dík, všechnu čest, všechno dobrořečení11 a všechno dobré. Staň se, staň se. Amen.

 Další

1 Zj 4,8.

2 I v tomto případě začíná sv. František důsledně každou odpověď spojkou et, což by v českém překladu vyznělo podivně.

3 Srv. Dan 3,57.

4 Srv. Zj 4,11.

5 Zj 5,12.

6 Dan 3,57.

7 Srv. Zj 19,5.

8 Srv. Žl 68[69],35.

9 Srv. Zj 5,13.

10 Srv. Lk 18,19.

 

11 Srv. Zj 5,12.

1 názor na “Chvály ke každé hodince”

  1. Pingback: Oficium o utrpení Páně – Fratniškánské prameny

Diskuse uzavřena.

Přejít nahoru