Lístek bratru Lvovi

Je kouskem pergamenu, na kterém se dochovaly dva autografy, které prozrazují nevypsanou ruku autora a poitalštěnou latinu. Podle poznámky, připsané bratrem Lvem, byl napsán v druhé polovině září 1224. Obsahuje dvě Františkovy písemnosti: Chvály Boha Nejvyššího na jedné straně a na druhé straně Požehnání bratru Lvovi. Je uložen v relikviáři, který se nachází ve spodní bazilice sv. Františka v Assisi. Spolu s Listem bratru Lvovi jsou to jediné tři autografy, zachované právě díky pečlivosti bratra Lva, který tak Františkovi posloužil nejen jako sekretář, ale vlastně i jako archivář, neboť tento vzácný pergamen u sebe nosil až do smrti (1271). František napsal tento lístek ve spěchu, když pobýval s bratrem Lvem na La Verně, kde se modlil o samotě a br. Lev těžce snášel, že si ho František nevšímá. Františkovi to však neušlo, a tak aby ho potěšil, napsal mu tento lístek (velikosti 10×14 cm) – viz 2Cel 49. Br. Lev červeným inkoustem na tento lístek dopsal: Blažený František napsal vlastní rukou toto požehnání mně, bratru Lvovi. A pod Františkovo znamení „Tau s hlavou“ dopsal: Stejně tak udělal vlastní rukou toto znamení Tau s hlavou.

Chvály Boha nejvyššího

Zajímavé je, že v celé modlitbě se nevyskytuje žádné „já“, ale jen božské „ty“, které zcela vyplnilo duši stigmatizovaného Františka.

Ty jediný jsi svatý Pán a Bůh,

který činíš divy1.

Ty jsi silný, ty jsi veliký2,

ty jsi nejvyšší, ty jsi Král všemohoucí,

ty Otče svatý3, Králi nebe a země4.

Ty jsi trojí a jediný Pán Bůh bohů5,

ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro,

Pán Bůh živý a pravý6.

Ty jsi láska, ty jsi moudrost, ty jsi pokora,

ty jsi trpělivost7, ty jsi krása, ty jsi laskavost,

ty jsi bezpečí, ty jsi klid, ty jsi radost,

ty jsi naše naděje a potěšení,

ty jsi spravedlnost, ty jsi mírnost,

ty jsi všechno naše bohatství v plné míře.

Ty jsi krása, ty jsi mírnost,

ty jsi ochránce8, ty jsi náš strážce a obhájce;

ty jsi síla9, ty jsi občerstvení.

Ty jsi naše naděje, ty jsi naše víra, ty jsi naše láska,

ty jsi celá naše sladkost, ty jsi náš věčný život.

Velký a obdivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

 Další

1 Žl 76[77],15.

2 Srv. Žl 85[86],10.

3 Jan 17,11.

4 Srv. Mt 11,25.

5 Srv. Žl 135[136],2.

6 Srv. 1 Thes 1,9.

7 Žl 70[71],5. (Vul)

8 Žl 30[31],5.

9 Srv. Žl 42[43],2.

Přejít nahoru