9. Všichni ho velmi chválili1 a z Boží vůle den ode dne rostla důvěra a oddanost lidu k Františkovi. Všechen lid se sbíhal, aby ho viděl, a ze zbožné lásky utrhával části jeho hábitu. Mnoho lidí se obrátilo k Bohu a každý den značně narůstal počet bratří. Vycházeli mu vstříc a slavnostně ho vítali za hlaholu zvonů a s ratolestmi v rukou. Heretická nepravost byla zostuzena a katolická víra se pozvedala. Jistota jeho kázání tryskala z čistoty srdce a se stejnou odhodlaností promlouval jak k davům, tak i k hrstce lidí. Lidé mu přinášeli chleby, aby je požehnal, a ty pak dlouho uchovávali, neboť nemocní, když z nich ochutnali, byli uzdraveni.

Další

1 Srv. Lk 4,15.

 

Přejít nahoru