Vidění o chudobě

L. kapitola

82. Chtěl bych podat zprávu světcově vidění, které stojí za připomenutí. Jednou v noci, když skončil dlouhou modlitbu, přišla na světce dřímota a usnul. Tu byla jeho svatá duše vytržena do Božího stánku a mezi jinými ve snu uzřel ženu, která vypadala takto: Hlava se zdála být ze zlata, hruď a paže ze stříbra, tělo z křišťálu a spodní končetiny ze železa. Postavou byla vysoká1, štíhlá a souměrná. Přesto tato výjimečně krásná žena byla zahalena do bídného pláště. Hned ráno vyprávěl blažený otec o tomto vidění bratru Pacifikovi, svatému muži, ale neříkal nic o tom, co znamená.

Ačkoliv už mnozí vidění různě vykládali, není od věci uvést výklad zmíněného Pacifika, který mu vnukl Duch svatý, když o vidění slyšel. Říkal: „Tato žena, tak vynikající krásy, je krásná duše svatého Františka. Hlava ze zlata znamená nazírání nebeských věcí a jejich poznání; hruď a paže ze stříbra jsou slova Boží, která v srdci rozvažoval a skutky naplňoval; tvrdost křišťálu znamená střídmost a jeho průzračnost čistotu; železo znamená jeho pevnou vytrvalost; 10 za bídný plášť pak pokládám Františkovo nevzhledné tělo, jež v sobě chová vzácnou duši.“

11 Avšak mnozí, kteří také mají Ducha Božího, spatřují v této ženě chudobu jako otcovu nevěstu. 12 Říkají: „Odměna nebeské slávy učinila tuto ženu zlatou, stříbrnou pak bezúhonnost pověsti, jasnou jako křišťál zvenčí i uvnitř její život bez vlastnictví, železnou pak vytrvalost až do konce. 13 A bídný plášť této překrásné paní utkalo opovržení tělesně smýšlejících lidí.

14 Opět jiní ve vidění spatřují proroctví o příštích údobích řádu po Danielově vzoru2.

15 Že se však vztahuje na otce, je zřejmé především z toho, že on sám žádný výklad podat nechtěl, aby se vyhnul domýšlivosti. 16 Kdyby se vidění vztahovalo na Řád, jistě by je otec nepřešel naprostým mlčením.

Další 

1 Srv. Dan 2,32-33.

2 Srv. Dan 2,36-45.

Přejít nahoru