XLVIII. kapitola

Jak se v Alessandrii proměnilo kohoutí stehýnko v rybu

78. Při almužnách František hledal více prospěch duše než podporu těla; také se jevil všem ostatním jako příklad nejen v přijímání, ale i v rozdávání.

Když totiž přišel do Alessandrie v Lombardii, aby hlásal slovo Boží, s úctou ho přijal jako hosta jeden muž dobré pověsti, který se bál Boha. Ten ho prosil, aby podle příkazu evangelia jedl ze všeho, co se bude podávat, a světec, přemožen vlídností hostitele, to rád přislíbil. Ten spěchal a k jídlu začal pro Božího muže hned připravovat sedmiletého kohouta1. Když pak patriarcha chudých seděl se spokojenou rodinou radostně u stolu, objevil se v tu chvíli u dveří Beliálův syn2 a prost vší milosti, předstíral chudobu a bědoval, jako by mu scházelo to nejnutnější. Chytře začal prosit o almužnu pro lásku Boží a ve jménu Boha se plačtivým hlasem domáhal pomoci. Jakmile slyšel světec jméno nade vše požehnané, které mu bylo sladší než med, vzal část z předloženého ptáka a na kousku chleba ji laskavě podal prosebníkovi. Co však učinil onen nešťastník? Dar uschoval, aby světce potupil.

79. Příštího dne kázal světec slovo Boží lidu, jak byl zvyklý. Náhle začal ten padouch povykovat a snažil se všem ukázat kohoutí stehýnko. „Pohleďte,“ vřeštěl, „jaký je ten František, který tu káže a kterého uctíváte jako svatého. Zde vidíte maso, které mi včera při večeři dal.“ Ale všichni lidé ho plísnili a nadávali mu, že se chová jako posedlý. Totiž to, o čem tvrdil, že je kohoutí stehýnko, jevilo se vskutku všem jako ryba. Také ten nešťastník byl tím zázrakem jako omráčený a byl nucen přiznat, že je pravda, co ostatní tvrdí. Zastyděl se, nešťastník, a svůj odhalený zločin odčinil pokáním. Přede všemi prosil světce za odpuštění a ke svému bezbožnému úmyslu se přiznal. Když hříšník přišel k rozumu, nabylo maso opět své pravé podoby.

 Další

1 Někteří badatelé míní, že je zde chyba v textu a kohouta je třeba považovat za sedmiměsíčního.

2 Zřejmě člen některé z heretických sekt, jež zakazovaly požívání masa, jako byli např. kataři.

Přejít nahoru