VII. kapitola

Jak František osvobodil obyvatele Greccia od dravých vlků i od krupobití

35. Světec u bratří v Grecciu prodléval s velkou oblibou jednak proto, že viděl, že jsou bohatí na chudobu, jednak proto, že se tam v nedaleké jeskyňce pod převislou skálou mohl volněji věnovat nebeským záležitostem. To je to místo, kde kdysi slavil narození betlémského Děťátka a s Děťátkem se sám stal dítětem. Nyní však byli obyvatelé Greccia postiženi mnohými hroznými útrapami; houf dravých vlků požíral nejen zvířata, nýbrž i lidi. Kromě toho každoročně se opakující obrovské krupobití ničilo pole i vinice. Když jim jednoho dne blažený František kázal, řekl: „Ke cti a chvále všemohoucího Boha slyšte, neboť vám vyjevím pravdu. Jestli se každý z vás vyzná ze svých hříchů1ponese ovoce, jež bude svědčit o pokání2, ručím vám za to, že všechny vaše útrapy přestanou; že na vás Pán shlédne a časnými statky vám požehná. Ale,“ pokračoval, „slyšte také toto3: Také vám oznamuji, že budete-li za dobrodiní nevděční a vrátíte se ke svým zvratkům4, pohromy se vrátí, tresty se zdvojnásobí a hněv proti vám vzplane5 ještě více.“

36. 1 I stalo se, že pro zásluhy a modlitby svatého otce pohromy od té chvíle přestaly, nebezpečí pominula, vlci ani krupobití jim neškodili. Ba, a to je podivuhodnější, když někdy přišlo krupobití na lány jejich sousedů a blížilo se k jejich polím, ustalo tam nebo se obrátilo jinam. Lidem se vrátil pokoj, velmi se rozmnožili6 a rozmohli se i časnými statky. Ale blahobyt působil jako obvykle: svoji tvář pokryli tukem7byli oslepeni dostatkem všeho časného jako trusem8. Nakonec upadli do ještě větších nepravostí a zapomněli na Boha, který je zachránil9. Trest však je neminul, neboť Boží spravedlnost trestá pád do hříchu mírněji než návrat k němu. Boží hněv se na ně rozlítil, dřívější útrapy se navrátily, k nim se ještě přidal meč od lidí a z nebe byla seslána nemoc, která si vzala mnoho lidí. Nakonec byla celá obec sežehnuta trestajícími plameny10.

Jistě je spravedlivé, že lidé, kteří se k dobrodiním obracejí zády, propadají zkáze.

 Další

1 Srv. 1 Jan 1,9.

2 Srv. Lk 3,8.

3 Srv. Jer 28,7.

4 Srv. Přís 26,11.

5 Srv. Joz 22,18.

6 Srv. Žl 106[107],38.

7 Srv. Job 15,27.

8 Srv. Tob 2,11.

9 Srv. Žl 105[106],21.

10 Srv. Zj 8,7. K tomu došlo zřejmě v roce 1242 během obléhání Rieti, vzdáleného jen 10 km, vojsky Fridricha II.

Přejít nahoru