XVI. kapitola

O předvídání budoucích věcí, jak svěřil Řád římské církvi a o jednom vidění

23. Svatý otec, který neustále prospíval v zásluhách života a ctnosti, když se potomstvo jeho synů všude rozrostlo hojným počtem a milostí, takže se až na konec světa rozšířily ratolesti podivuhodné úrodností plodů, začal častěji starostlivě uvažovat, jak by mohl jejich mladou setbu zachovat a nechat růst spojenou poutem jednoty1.

Viděl, jak tehdy proti malému stádci2 běsní mnozí jako vlci a jak pro pouhou neznalost se chápou příležitosti škodit jim ti, kteří zestárli ve své špatnosti3. Předvídal také, že mezi samotnými syny se mohou objevit věci škodící svatému pokoji a jednotě. A obával se, jak se často u vyvolených stává, že tam budou i buřiči nadutí světským smýšlením4 a v duchu připraveni ke sporům a nakloněni k pohoršení.

24. Když muž Boží o tomto a podobném dost často v duchu přemítal, jedné noci, když usnul, měl toto vidění5. Uviděl malou černou slepici, která byla podobná domácí holubici a měla opeřené celé nohy i s pařáty. Ta měla nespočetně kuřat, která ustavičně kroužila kolem slepice, protože všechna se pod její křídla shromáždit6 nemohla. Muž Boží se probudil ze spánku7, uvažoval v srdci a sám vyložil své vidění. Řekl: „Já jsem ta slepice, malý vzrůstem a tmavého vzhledu, kterému má skrze nevinnost posloužit holubičí prostota, která jak je ve světě velice vzácná, tak se bez překážek pozvedá k nebi. Kuřata jsou bratři rozmnožení počtem a milostí, které Františkova síla nestačí ochránit před spiknutím lidísvárlivými řečmi8.

Půjdu tedy a svěřím je svaté římské církvi, jejíž holí moci budou zlovolníci potřeni a synové Boží se budou všude radovat v plné svobodě v rozmnožení věčné spásy. Podle toho poznají synové něžné dobrodiní matky a budou vždy se zvláštní zbožností zahrnovat přízní její kroky hodné úcty. Pod její ochranou nebude v Řádu vstřícnost vůči zlému ani Belialův9 syn beztrestně nepřejde přes vinici Páně. 10 Sama svatá bude horlivě následovat slávu naší chudoby a nedopustí, aby oslava pokory byla zatemněna mrakem pýchy. 11 Zachová v nás nezlomná pouta lásky a pokoje10 a odpůrce stihne nejpřísnějším trestem. 12 Pod jejím pohledem rozkvete svaté zachovávání evangelní čistoty a ani na hodinu nestrpí, aby unikala vůně života11.“

13 To byl celý záměr světce Božího ohledně tohoto láskyhodného odevzdání Řádu; a toto nutné opatření do budoucna je nejjasnějším dokladem předvídavosti Božího muže.

 Další

1 Srv. Ef 4,3.

2 Srv. Lk 12,32.

3 Srv. Dan 13,52.

4 Srv. Kol 2,18.

5 Srv. Dan 10,7.

6 Srv. Mt 23,37.

7 Srv. Mt 1,24.

8 Srv. Žl 30[31],21.

9 Belial je starozákonní jméno pro satana.

10 Srv. Kol 3,14; Ef 4,3.

11 Srv. 2 Kor 2,15.

Přejít nahoru