CLXI. kapitola

Co mu Pán přislíbil oplátkou za jeho nemoci

212. Je nepochopitelné, jak mu, mukami vyčerpanému po všech stránkách, mohly stačit síly k tomu, aby je trpělivě snášel. Své útrapy však nenazýval tresty, ale sestrami. Že přicházely z různých příčin, o tom není pochyb. Těžkosti ve vojenské službě nesvěřoval Nejvyšší jen začátečníkovi, ale aby se stával vítězstvími ještě slavnější, dával mu k nim příležitost stále, i když byl již zkušeným vojákem. 5 I v tom zanechal příklad svým následovníkům, neboť navzdory stárnutí nebyl pomalejší a navzdory nemocem nebyl k sobě shovívavější. 6 V slzavém údolí byl tak dokonale očišťován, aby na něm nezbylo nic hořlavého, aby mohl klidně vydat počet i z posledního haléře1, aby tak úplně čistý ihned vešel do nebe. Myslím však, že nejhlubším smyslem jeho utrpení bylo, jak to sám říkal o jiných, že za jejich snášení je hojná odměna.

213. Jednou v noci, když byl krutými a různými bolestmi své nemoci víc než obvykle znaven, začal v hloubi srdce litovat sama sebe. Aby však jeho odhodlaný duch tělesně necítil s tělem ani na chvíli, použil modlitbu ke Kristu jako štít trpělivosti a zůstal pevný. Když se takto v úzkosti modlil2, dostalo se mu od Pána zaslíbení věčného života3 tímto podobenstvím: „Kdyby celá hmota země i vesmíru byla z toho nejcennějšího zlata a tobě, až budeš zproštěn všech bolestí, by se za těžké útrapy, které nyní snášíš, dostalo za odměnu pokladu takové slávy, že to všechno uvedené zlato není ve srovnání s tím ničím a nestojí ani za zmínku, neměl bys radost ze všeho, co nyní musíš snášet, a nesnášel bys to rád?“ „Jistěže bych měl radost,“ řekl světec, „a nadmíru velkou“. „Pak jásej,“ odvětil mu Pán, „neboť tvá nemoc je věnem mého království a za trpělivost s jistotou čekej, že dostaneš toto království dědictvím.“

Jak myslíš, že se asi tento muž radoval, když byl obšťastněn tak oblažujícím příslibem? 8 S jakou nejen trpělivostí, ale i s jakou  láskou myslíš, že objímal útrapy svého těla? Nyní už dokonale zná to, co tehdy ani nemohl říct. 10 Něco málo z toho, co mohl, však svým druhům řekl.

11 Tehdy také složil Chvalozpěv stvoření4, v němž je povzbuzoval, aby chválili Stvořitele.

Další 

1 Srv. Mt 5,26.

2 Srv. Lk 22,44.

3 Srv. Žid 10,36.

4 Tj. Píseň bratra Slunce.

Přejít nahoru