O způsobu života svatého Františka a bratří

XIV. kapitola

O přísné kázni

21. Horlivý Kristův voják1 nikdy své tělo nešetřil, ale jako svého nepřítele ho vystavoval všemu příkoří jak v konání, tak ve slovech. Apoštolský spis, ve kterém se uvádějí tísně svatých, by nestačil, kdyby někdo chtěl vypočítat ty, kterými trpěl. 3 A tak se i všichni jeho první stoupenci podrobovali všem obtížím, takže považovali za nesprávné, jestliže někdo nacházel potěšení v něčem jiném než v duchovní útěše2. Opásávali se totiž železnými pásy a oblékali si žínice, umrtvovali se častým bděním a ustavičnými posty3 a mnohokrát by zemdleli, kdyby pro vytrvalé napomínání laskavého pastýře nezmírnili přísnost takové zdrženlivosti.

 Další

1 Srv. 2 Tim 2,3.

2 Srv. Sk 9,31.

3 Srv. 2 Kor 11,27.

Přejít nahoru