O chudých paních

CLV. kapitola

Jak chtěl, aby s nimi bratři jednali

204. Nesmíme přejít mlčením tu duchovní stavbu, která je daleko nádhernější, než byla ona pozemská, kterou, veden Duchem svatým, postavil blažený otec po opravě onoho hmotného kostela1 na tomtéž místě, aby obohatil nebeské město. Nelze se domnívat, že k němu Kristus promluvil ze dřeva kříže jen kvůli pomíjejícímu a vždy znovu se rozpadajícímu dílu tak nápadným způsobem, že ty, kteří poslouchali, roztřásla bázeň a pocítili bolest. Jak kdysi Duch svatý předpověděl, měl tam být založen řád svatých panen, který se často přeměňoval na množství hladkých a živých kamenů2 k obnově nebeského domu. Když pak se tam začaly Kristovy Panny scházet z různých částí světa, aby slibovaly nejvyšší dokonalost zachováváním nejpřísnější chudoby3 a usilováním o všechny ctnosti, odnímal jim pomalu otec svou tělesnou přítomnost. Ale v Duchu svatém jim i nadále projevoval lásku svou péčí. Když světec zjistil, že se osvědčují jasnými důkazy nejvyšší dokonalosti, že jsou ochotny pro Krista přinést jakoukoli oběť a námahu a nikdy se neodchýlit od svatých nařízení, přislíbil jim i ostatním, které podobný život v chudobě pevně slíbí, navždy ochranu i radu svou i svých bratří. Dokud žil, zachovával to vždy věrně, a když byl blízko smrti, důrazně nařídil, aby se to nezanedbávalo, neboť, jak pravil, jeden a týž Duch4 jak bratry, tak ony chudé paní vyvedl z tohoto světa.

205. Když se někdy bratři divili, že tak svaté Kristovy služebnice osobně nenavštěvuje častěji, říkal: „Nevěřte, moji milí, že je dokonale nemiluji. Neboť kdyby bylo proviněním v Kristu je podporovat, nebylo by větší provinění s Kristem je zasnubovat? 3 A nepovolávat je, by nebylo žádným bezprávím; nestarat se však o povolané, je nejvyšší nelaskavostí. Ale dávám vám příklad, abyste se chovali tak, jako se chovám já5. Nechci, aby se někdo k návštěvám u nich sám nabízel, ale přikazuji, aby tam byli posíláni a službou u nich pověřováni ti, kdo se tomu vzpírají, a to muži nanejvýš produchovnělí, osvědčení dlouholetým důstojným životem.“

 Další

1 Kostel sv. Damiána.

2 Srv. 1 Petr 2,5.

3 Srv. 2 Kor 8,2.

4 Srv. 1 Kor 12,11.

5 Srv. Jan 13,15.

Přejít nahoru