CLIV. kapitola

Jeho úcta ke kříži a jeho skryté tajemství

203. Kdo by mohl vypovědět, kdo pochopit, jak vzdálen byl František tomu, aby se chlubil něčím jiným než křížem Páně1. Jen ten to mohl poznat, komu bylo dáno to zakusit. Neboť i kdybychom to do jisté míry pociťovali na sobě, na vyjádření tak podivuhodných záležitostí by nám nestačila slova pošpiněná každodenními marnostmi. 4 A snad se to muselo projevit na jeho těle, protože se to nedá vylíčit slovy.

Kde chybějí slova, ať promluví ticho, a kde se nedostává vhodného výrazu, označený sám křičí. Jen to může být lidským uším svěřeno, že dosud není zcela jasné, proč se toto tajemství na světci zjevilo; a podle toho, co on sám řekl, jeho význam a naplnění se vztahuje k budoucnosti. 7 A jistě bude pravdomluvným a hodnověrným shledán ten, jemuž jsou svědky přirozenost, zákon i milost2.

 Další

1 Srv. Gal 6,14.

2 Srv. Jan 1,17. Zdá se, že celé pojednání o stigmatech je napsáno tak, aby toho autor víc zamlčel, než řekl.

Přejít nahoru