CLIII. kapitola

Jak uctíval ostatky svatých

202. Bohem milovaný muž, který se cele oddal službě Boží, neponechával bez pocty nic, co je Božího1. Když dlel v Monte Casale v provincii Massa, nařídil bratřím, aby posvátné ostatky ze zcela opuštěného kostela s velkou úctou přenesli na místo, kde bydleli bratři. A byl velmi zarmoucen, že se jim tak dlouho nedostávalo náležité úcty. Světec se však musel náhle odebrat jinam a synové v Monte Casale na otcův příkaz zapomněli a nehleděli na odměnu poslušnosti. Jednoho dne však, když se chystali slavit mši svatou a snímali z oltáře přehoz, kterým byl mimo mši svatou přikryt, objevili nádherně a libě vonící ostatky. Nemálo se podivili tomu, co nic netušíce objevili. Brzy nato se Boží světec vrátil a důkladně se vyptával, zda bylo splněno to, co ohledně ostatků nařídil. 8 A bratři pokorně vyznali svou vinu, že zanedbali poslušnost, za což si zaslouží potrestání.

9 A světec pravil: „Veleben buď Pán, můj Bůh2, který sám vykonal, co jste měli udělat vy!“

10 Uvažuj bedlivě o Františkově zbožnosti, všimni si, jaké zalíbení má Bůh i v našem prachu, a vzdej chválu svaté poslušnosti. 11 Neboť Bůh vyslyšel prosby toho, jehož hlasu neuposlechl člověk.

 Další

1 Srv. Mt 22,21.

2 Srv. Žl 17[18],47.

Přejít nahoru