CL. kapitola

O jeho úctě k naší Paní a jak jí zvlášť svěřil Řád

198. Ježíšovu Matku zahrnoval nevypověditelnou láskou, protože se skrze ni Pán velebnosti1 stal naším bratrem. Věnoval jí zvláštní chvály2, na ni se obracel s prosbami, jeho srdce ji prokazovalo lásku tak často a vroucně, že se to ani lidskou řečí vypsat nedá. Ale naší největší radostí je, že ji ustanovil patronkou Řádu a že pod ochranu jejích křídel svěřil své syny, které tu na světě zanechal, aby je až do konce opatrovala a chránila.

Nuže, ochránkyně chudých, chraň nás až do doby, kterou otec předem stanovil3.

Další 

1 Srv. Žl 28[29],3.

2 Těmito chválami je míněno Pozdravení blahoslavené Panny Marie.

3 Srv. Gal 4,2.

Přejít nahoru