CXLIX. kapitola

Jeho úcta k andělům a co udělal z lásky k svatému Michaelovi

197. Anděly, kteří jsou s námi na bitevním poli a kteří s námi kráčejí údolím stínů smrti1, uctíval s velikou láskou. Říkával, že je třeba je ctít jako průvodce a stejně tak vzývat jako ochránce. Učil, že nemáme urážet jejich zrak a že v jejich přítomnosti nemáme dělat nic, co bychom nemohli dělat i před lidmi. Protože se v chóru modlí žalmy před tváří andělů2, chtěl, aby se všichni, kteří jen trochu mohou, scházeli v oratoři a tam se modlili žalmy k poučení3.

Často říkával, že blahoslaveného Michaela je třeba obzvláště uctívat, protože jeho úkolem je přivádět duše k Bohu. Ke cti svatého Michaela se dokonce oddaně postil po čtyřicet dní mezi svátkem Nanebevzetí a jeho svátkem. Říkal: „Každý by měl ke cti takového knížete nabídnout Bohu chvalozpěv nebo zvláštní dar.“

 Další

1 Srv. Žl 22[23],4.

2 Srv. Žl 137[138],1.

3 Srv. Žl 46[47],8.

Přejít nahoru