CXLV. kapitola

Jak chtěl být světec stříhán

193. Když se svatý František dával stříhat, často říkal tomu, kdo ho stříhal: „Dej pozor, abys mi neudělal velkou tonzuru! Neboť chci, aby i mí prostí bratři měli podíl na mé hlavě1.“

Chtěl totiž, aby jeho řád byl i společenstvím chudých a nevzdělaných a nejenom bohatých a učených. Říkával: „Bůh nehledí na to, čím kdo je2, a generální ministr Řádu, Duch svatý, spočívá stejně tak na chudých a prostých.“ 5 A toto zdravé slovo chtěl dát do Řehole, ale už to nešlo, protože už byla předtím potvrzena3.

 Další

1 Tím byl solidární s bratry laiky, kteří nesměli nosit tonzuru žádnou nebo jen malou.

2 Srv. Řím 2,11.

3 K tomu došlo 29. listopadu 1223.

Přejít nahoru