O Svaté Marii z Porciunkuly

XII. kapitola

O světcově lásce k tomuto místu; o životě bratří zde; o lásce Panny Marie k Františkovi

18. Boží služebník František, postavou prostřední, duchem pokorný, sliby menší, vyvolil si ze světa1 za pozemského života pro sebe a svoje bratry kousíček země, bez něhož by Kristu, kdyby ze světa nic neměl, nemohl sloužit. Ne bez prozřetelného Božího úradku dostali údělem tuto Porciunkuli2, jak se toto místo odedávna nazývalo, ti, kdo na zemi nechtěli mít zcela nic. Na tomto kousku země byl postaven kostelík ke cti Panny a Matky, která si pro svou jedinečnou pokoru zasloužila být po svém Synu královnou všech svatých. Zde se narodil Řád menších bratří, který poté, co se rozmnožil počtem bratří, povstal jako nádherná stavba na jejich pevném základě3. Toto místo světec miloval víc než ostatní a bratřím přikázal, aby je vždy měli ve zvláštní úctě. Vždy chtěl, aby toto místo bylo jakoby zrcadlem Řádu, aby vždy bylo spravováno v pokoře a ve veliké chudobě4. Vlastnické právo ponechával jiným, pro sebe a své bratry si podržel jen právo užívání.

19. Zde se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň jak mlčení a práce, tak i ostatních ustanovení řehole. Nikdo sem neměl přístup mimo těch bratří, kteří sem byli zvlášť určeni. František chtěl, aby to byli ti, kdo byli Bohu opravdu oddáni a kdo byli po všech stránkách dokonalí. 3 I všem světským lidem byl sem vstup zakázán. Světec nechtěl, aby bratři, jejichž počet zde byl přesně stanoven, naslouchali vyprávění světských lidí. Chtěl, aby jejich kontemplace nebyla rušena a nebyli novinkami odtahováni od nebeských záležitostí k nižším záležitostem světa. Nikomu tu nebylo dovoleno pronášet planá slova5 ani dávat dál, co jiní vypravovali. Když v tom někdo pochybil, poučil provinilce trest o tom, že se toho má v budoucnu vyvarovat. Bez ustání, ve dne v noci, se zde bratři věnovali Boží chvále a jejich andělský život šířil podivuhodnou vůni.

8 A právem, protože, jak vypravovali staří obyvatelé, jmenovalo se to místo dříve jinak, totiž Svatá Maria Andělská. Jak blažený otec vyprávěl, Bůh mu zjevil, že blahoslavená Panna ze všech kostelů k její poctě na světě postavených tento kostelík zvlášť miluje. Proto ho měl světec rád nade všechny ostatní.

 Další

1 Srv. Jan 15,19.

2 Latinský název Portiuncula v překladu znamená Kousíček.

3 Srv. Ef 2,20.21.

4 Srv. 2 Kor 8,2.

5 Srv. Mt 12,36.

Přejít nahoru